Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs, którego celem jest wsparcie orkiestr dętych z naszego regionu, poprzez tworzenie i poznawanie kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych. Na pomoc przeznaczono 800 tys. zł.

Konkurs ma również za zadanie pomoc w zakupie instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych. Wszystko to jest połączone z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji, przeglądów).
Do konkursu mogą być składane oferty zadań rozpoczynające się nie wcześniej niż pierwszego stycznia, a kończące się nie później niż 31 grudnia tego roku. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów zadania. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł.

kładanie ofert odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem w terminie do końca 22 lutego.

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

W drugim etapie wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 23 lutego do godz. 16.

Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, z dopiskiem na kopercie: „Małopolskie Orkiestry Dęte 2024” 

informacje jak wysłać przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym. Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:  Dzienniki Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdują się w Krakowie przy ul. Racławickiej 56  lub ul. Basztowej 22 oraz w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 52; w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 1; w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9; w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 44; w Miechowie przy ul. Sobieskiego 4; w Zakopanem przy ul. Kościeliska 7; w Suchej Beskidzkiej przy ul Piłsudskiego 23.

Więcej o konkursie tutaj

Źródło: UMWM