W dniu 21 marca 2024 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Sesja będzie transmitowana na portalu posiedzenia.pl pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/slomniki

 Wyniki jawnych głosowań radnych również będzie można na bieżąco śledzić pod  wyżej wskazanym adresem.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podsumowanie kadencji 2018 - 2024r.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2024 na terenie gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia protestu rolników.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/725/23 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2024 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2024-2035.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 17. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.