Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do Projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.   

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Projekt skierowany jest do:

Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka,

Osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z poniższą stroną internetową: https://pcpr.powiat.krakow.pl.