W dniu 27 maja 2021 roku o godz. 10.30 odbędzie się  XXVIII  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Słomniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.