Ogłoszenie Nr 7/2021
Burmistrza Gminy Słomniki

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – drugi nabór

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII/285/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

  1. Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji projektów rekreacyjno-sportowych w ramach propagowania aktywności ruchowej, prowadzenia zajęć szkoleniowych, organizacji i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, organizacji i udziału w obozach, zgrupowaniach związanych z systematycznym szkoleniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Na realizację w/w zadań w pierwszym naborze w 2021 Gmina Słomniki przeznaczyła środki w wysokości 300.000,00 zł, w drugim naborze Gmina Słomniki przeznacza na ten cel środki w wysokości 60.000,00 zł.

W roku 2020 Gmina Słomniki przeznaczyła 400.000,00 zł, w roku 2019 Gmina Słomniki przeznaczyła 400.000,00 zł; w roku 2018 – 400.000,00 zł; w roku 2017 – 350.000,00 zł; w roku 2016 – 320.000,00 zł. w roku 2015 – 300.000,00 zł, w roku 2014 – 270.000,00 zł

3. Termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz.17.00 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2021 w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – drugi nabór". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej