W dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się  XXIV  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w 2020r.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2021 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słomniki
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 13. odjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 18. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.