W dniu 9 września 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 w sesji udział wezmą wyłącznie zaproszeni goście.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie skarg i wniosków.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.