herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

Ogłoszenie nr 2/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXII/406/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

Na realizację w/w zadań w roku 2022 Gmina Słomniki przeznacza środki w wysokości  500.000,00 zł.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 2.03.2022 r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2022 w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie i regulamin konkursu_sport.docx)Ogłoszenie i regulamin konkursu_sport.docx[ ]27 kB2022-02-08 15:07
Pobierz plik (zał_1_wzor_oferty_2022_sport.doc)zał_1_wzor_oferty_2022_sport.doc[ ]150 kB2022-02-08 15:07
Pobierz plik (zał_2_wzor_sprawozdania_2022_sport.doc)zał_2_wzor_sprawozdania_2022_sport.doc[ ]110 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (zał_3_wzor_umowy_2022_sport.doc)zał_3_wzor_umowy_2022_sport.doc[ ]130 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (Zał_Nr_4_oświadczenie.doc)Zał_Nr_4_oświadczenie.doc[ ]23 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (Zał_Nr_5_oświadczenie.doc)Zał_Nr_5_oświadczenie.doc[ ]23 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (Zał_Nr_6_DANE OFERENTA.docx)Zał_Nr_6_DANE OFERENTA.docx[ ]16 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (Zał_Nr_7_aktualizacja planu.doc)Zał_Nr_7_aktualizacja planu.doc[ ]33 kB2022-02-08 15:08
Pobierz plik (Zał_Nr_8_aktualizacja_kosztów.doc)Zał_Nr_8_aktualizacja_kosztów.doc[ ]48 kB2022-02-08 15:09
Pobierz plik (Zał_Nr_9_aktualizacja_rezultatów.doc)Zał_Nr_9_aktualizacja_rezultatów.doc[ ]34 kB2022-02-08 15:09
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert 2022, sport.xls)Zbiorcze zestawienie ofert 2022, sport.xls[ ]41 kB2022-03-09 14:19
Pobierz plik (Zarządzenie o przyznanych dotacjach, sport.docx)Zarządzenie o przyznanych dotacjach, sport.docx[ ]18 kB2022-03-15 13:58