Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

 1/ Nieruchomość położona w miejscowości Januszowice

Położenie nieruchomości:

Obręb: Januszowice

Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

       346/5 o pow. 65m2  Nr księgi wieczystej: KR1S/00002482/3

 (dwa stanowiska pod małą gastronomię mobilną, trwale nie związaną z gruntem)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:  750 zł netto płatne miesięcznie  + podatek VAT (za każde stanowisko)

Termin wnoszenia czynszu: do 10. dnia każdego miesiąca

 1. Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy jest wyznaczony obok budynku plac pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck” z możliwością przyłącza energetycznego oraz wod-kan  w studzience. Teren przeznaczony do dzierżawy ma wymiary około 7,3m x 8,9 m i nawierzchnię z kostki prefabrykowanej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Działka nr 346/5 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem C1.ZP z możliwością lokalizacji urządzeń  turystyki i edukacji oraz sezonowych obiektów handlowych i gastronomicznych.

 1. Wadium

Wadium w wysokości 75zł należy wpłacić do dnia 22 kwietnia 2022r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie do 22.04.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 22.04.2022r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 • Okres dzierżawy obowiązuje od 1 maja 2022 r. do 30 września 2023 r.
 • Przetarg na pierwsze stanowisko odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00 w dniu 28.04.2022r.

Przetarg na drugie stanowisko odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad        godz. 13.00 w dniu 28.04.2022r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.

 1. Dzierżawa nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 • Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 15
  012 388-11-02 wew. 122.
 • Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl oraz w BIP.

 

Słomniki, dnia 24.03.2022r