Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 350/6 o pow. 0.1067 ha położona w obr. Prandocin Iły, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00033915/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Działki nr: 350/7 o pow. 0.1067 ha, 350/8 o pow. 0.1067 ha, 350/9 o powierzchni 0.1066 ha,  350/10 o pow. 0.1067 ha,  350/11 o pow. 0.1067 ha poł. w obr. Prandocin Iły, jedn. ewid. Słomniki, objęte księgą wieczystą: KR1S/00024141/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 350/6 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

Działka nr 350/7 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

Działka nr 350/8 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

Działka nr 350/9 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

Działka nr 350/10 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

Działka nr 350/11 jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Ma kształt prostokątny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działki możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:       

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 350/6 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) oznaczonych symbolem KDW oraz terenach tras komunikacyjnych  (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

Działka nr 350/7 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

Działka nr 350/8 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

Działka nr 350/9 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

Działka nr 350/10 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

Działka nr 350/11 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

 

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/6 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 933,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/7 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 933,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/8 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 933,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/9 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 870,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/10 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 933,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 350/11 w miejscowości Prandocin Iły wynosi 66 933,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

 

Informacje dotyczące sprzedaży:

Działki nr 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 w miejscowości Prandocin Iły będą przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 04.08.2022 r.