A A A
Wymagane dokumenty Wniosek powinien zawierać:
1.    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2.    cel zajęcia pasa drogowego;
3.    lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
4.    planowany okres zajęcia pasa drogowego.
Do wniosku należy załączyć:
a)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
b)    zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
c)    projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, należy dołączyć dodatkowo:
a)    ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
b)    oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
c)    W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
- projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
- harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała nr VI/70/11  Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na terenie Gminy Słomniki
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł
Opłaty uiszcza się na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Czyżewski
Nr pokoju: 35
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 135
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna - art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 260 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w  sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.).
Uchwała nr VI/70/11  Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Słomniki.
Uwagi

Zezwolenie dotyczy:
1.    prowadzenia robót w pasie drogowym,
2.    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3.    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Logo RPO