A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia lub jego przebudowę.
Załączniki:
a)    Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
b)    Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
Opłaty W przypadku gdy sprawę prowadzi pełnomocnik w imieniu właściciela działki dodatkowa opłata wynosi 17 zł.
Opłaty uiszcza się na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Czyżewski
Nr pokoju: 35
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 135
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna
  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 260 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140, poz.1481).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.).
Uwagi Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
Zezwolenie na lokalizację ogrodzenia od strony drogi wydaje się na czas nieokreślony.
W zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę ogrodzenia określa się miejsce lokalizacji ogrodzenia
Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Oznaczenie karty SG.0143.46.2014

    
KARTA USŁUGI

Aktualizacja 18 września 2014    Strona 1 z 2Wymagane dokumenty   
  Opłaty   
Przewidywany termin załatwienia sprawy   
Jednostka odpowiedzialna   
Tryb odwoławczy    brak
Podstawa prawna   
Uwagi