A A A
Wymagane dokumenty Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych” .
Do wniosku należy załączyć:
 • dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika – do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – 17 zł,
 • dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 31,00 zł
 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym oraz w ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych wynosi 31 zł.   
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Nieodpłatnie dane są udostępniane wyłącznie wskazanym w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych organom państwowym i instytucjom publicznym w celu realizacji ich zadań ustawowych (art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
Zwolnione z opłaty są osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 44h ust. 10 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 14 dni
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298);
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353 z późn. zm.).
Uwagi Organ gminy udostępnia dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:
 1. jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych
 2. jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
Oznaczenie karty SG.0143.13.2014

Aktualizacja  29 maja 2014