A A A
Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenia pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące” oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
  2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osoby niepełnoletniej).
  4. Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Podstawa prawna art. 10, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
Uwagi
  1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
  2. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
  3. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy ponad 3 miesiące obowiązana jest uzyskać potwierdzenie faktu pobyt dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel (współwłaścicieli) lokalu.
  4. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
  5. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
Oznaczenie karty SG.0143.22.2014
Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego

    
KARTA USŁUGI SG.0143.22.2014

Aktualizacja 29 maja 2014