A A A
Wymagane dokumenty
 1. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 2. Dokument potwierdzający prawo pobytu (dotyczy cudzoziemców)
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
 4. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”
 5. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały
Opłaty

Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł

Czynność zameldowania na pobyt stały nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Przewidywany termin załatwienia sprawy Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno-techniczna
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475).
Uwagi
 1. Równocześnie z zameldowaniem na pobyt stały można dokonać wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu.
 2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać pełnomocnik,
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę,
 4. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
 5. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
 6. Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego – organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularza „Zgłoszenia pobytu stałego”.
Oznaczenie karty SG.0143.23.2014

    
KARTA USŁUGI

Aktualizacja 29 maja 2014    Strona 1 z 2


1.    Wymagane dokumenty   
Opłaty   

Przewidywany termin załatwienia sprawy    Uwagi:
Jednostka odpowiedzialna   
Tryb odwoławczy   
Podstawa prawna  
Uwagi