A A A
Wymagane dokumenty SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
 1. Pisemny wniosek
 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.

Upoważnienie do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 1. Pisemny wniosek
 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie uzupełniony akt.

Odpisu nie przedstawia się w sytuacji, gdy akt został sporządzony w USC w Słomnikach.
Upoważnienie do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu

USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

 1. W kraju:
  1. Wniosek oraz zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  2. dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu(datę i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, stan cywilny) oraz ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt pierwotny,
  3. dowód osobisty wnioskodawcy,
 2. Za granicą:
  1. wniosek oraz zaświadczenie z Urzędów Stanu Cywilnego Warszawa - Śródmieście i Łódź - Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy
  2. dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu(datę i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, stan cywilny oraz ustalić czy gdzie i kiedy został sporządzony akt pierwotny,
  3. tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego, dowód osobisty wnioskodawcy.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 39,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy 1 miesiąc
Uwagi: (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy).
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Słomnikach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w Słomnikach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna
 • Art. 28, 34, 35 i 36  ustawy z dnia z dnia 29 września 1986r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi

W razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu - do sprostowania właściwa jest droga sądowa. Stroną postępowania (uprawnioną do złożenia wniosku) jest osoba, której akt dotyczy lub wykazująca interes prawny. Istnieje możliwość działania przez pełnomocnika

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej  lub drogą pocztową. Uzupełnieniu podlegają tylko dane, których wpisanie do aktu stanu cywilnego przewidywało prawo w dniu sporządzenia aktu.

Wniosek z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu. Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Oznaczenie karty SG.0143.11.2014

Aktualizacja  29 maja 2014