foto burmistrza

Podsumowanie kadencji 2019–2023

Szanowni Państwo!

Lata 2019 – 2023 to czas intensywnych działań Gminy Słomniki na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Był to czas niepokoju związanego z wystąpieniem pandemii koronawirusa oraz wybuchem wojny na Ukrainie, a jednocześnie był to okres realizacji Rządowego Programu Polski Ład, w ramach którego Gmina Słomniki pozyskiwała środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Stan epidemii w latach 2020 – 2022 wymusił wiele działań zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a było to przede wszystkim drastyczne ograniczenie aktywności społecznej, pomoc osobom starszym, promocja szczepień oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego w kontaktach międzyludzkich.

Kolejnym wyzwaniem dla Gminy był napływ uchodźców w związku z wojną na Ukrainie. Gmina Słomniki zorganizowała cały system pomocy uchodźcom z Ukrainy poprzez organizację miejsc zakwaterowania, rejestrację, organizację dożywiania, opiekę nad dziećmi oraz wypłatę świadczeń socjalnych.

Skutkiem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa  dla gminy było między innymi spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia oraz zmniejszenie wpływów do budżetu. 

Pomimo tego Gmina Słomniki systematycznie realizowała swoje zadania we wszystkich sferach życia publicznego w tym przede wszystkim w zakresie inwestycji publicznych.

Inwestycje strategiczne zrealizowane na terenie Gminy Słomniki przez podmioty zewnętrzne:

 1. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma - Szczepanowice
 2. Budowa gazociągu tranzytowego Podgórska Wola – Tworzeń
 3. Rozwój strefy gospodarczej Wężerów
 4. Rozwój sieci gazowej w Gminie Słomniki

Strategiczne inwestycje o które już zabiegamy do realizacji  w kolejnej kadencji:

 1. Modernizacja stacji transforatorowej GPZ w Januszowicach /poprawa bezpieczeństwa energetycznego /
 2. Budowa wschodniej obwodnicy Słomnik
 3. Modernizacja stacji i przystanków kolejowych

Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Gminę Słomniki:

 1. Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej  w Niedźwiedziu.
 2. Przebudowa Rynku w Słomnikach
 3. Kompleksowa przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze
 5. Budowa terenu rekreacyjego nad rzeką Szreniawą w Słomnikach /skatepark/
 6. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 7. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszowice /kąpielisko/
 8. Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie
 9. Budowa tężni solankowej w parku w Rynku
 10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Waganowicach
 11. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu ( biblioteka, świetlica na potrzeby sołectwa Ratajów)

Place zabaw i strefy rekreacji

 1. Rewitalizacja placu zabaw na ul. Rzeźniczej
 2. Rewitalizacja Parku w Rynku w Słomnikach
 3. Budowa strefy rekreacji w Kępie przy świetlicy
 4. Przebudowa placu zabaw w Prandocinie przy Szkole
 5. Budowa placu zabaw w miejscowości Prandocin Iły
 6. Budowa placu zabaw w miejscowości Wesoła.
 7. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica 3 Maja przy skateparku
 8. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Niecała
 9. Przebudowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Krasińskiego
 10. Budowa siłowni plenerowej w Waganowicach
 11. Budowa siłowni plenerowej w Prandocinie
 12. Modernizacja placu zabaw przy szkole w Kacicach
 13. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy Szczepanowice
 14. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czechach
 15. Budowa obiektu rekreacyjnego w Słomnikach /obok MGCK/ wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej
 16. Modernizacja stadioniu LKS Słomniczanka oraz utworzenie bocznego boiska treningowego
 17. Montaż piłkochwytów na boisku  sportowym w Wężerowie oraz zakup i montaż kontenera socjalnego dla sędziów
 18. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do Szkoły w Smrokowie

Świetlice wiejskie

 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Waganowicach
 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kacicach
 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłocicach
 4. Remont budynku świetlicy w Janikowicach.
 5. Remont świetlicy w Szczepanowicach

Szkoły

 1. Remont pomieszczeń szatni w Zespole Szkół w Słomnikach.
 2. Modernizacja stołówek w ZSO Słomniki i ZS Smroków
 3. Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Słomnikach
 4. Wykonanie pokrycia dachu na części budynku szkoły w Prandocinie

Obiekty komunalne

 1. Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole
 2. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów na parterze budynku socjalnego przy ulicy T. Kościuszki 53 dla osób niepełnosprawnych
 3. Wymiana pokrycia dachu na budynku dawnej agronomówki w Prandocinie
 4. Wykonanie elewacji budynku na boisku w Muniakowicach
 5. Montaż 14 sztuk blaszaków na terenie przy ulicy Słonecznej.
 6. Ocieplenie stropu budynku MGCK przy ul. Wolności 4 w Słomnikach
 7. Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego w Słomnikach
 8. Remont mieszkania komunalnego w Niedźwiedziu
 9. Wykonanie remontu elewacji budynku komunalnego w Januszowicach
 10. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 8 garażach przy ul. Kolejowej
 11. Remont zaplecza sanitarnego w LKS Niedźwiedź
 12. Remont szatni w LKS Trątnowice
 13. Montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słomniki

Groby i kapliczki

 1. Prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego oraz odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach
 2. Odnowa Kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach
 3. Odnowa Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach
 4. Odnowa Krzyża powyżej ul. Wiśniowej wraz z uporządkowaniem terenu
 5. Remont konserwatorski kapliczki domkowej na Sosnówce
 6. Remont konserwatorski pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach
 7. Konserwacja figury Matki Bożej na Rynku w Słomnikach

Inwestycje w trakcie realizacji: - Modernizacja ZS w Waganowicach, II Etap- rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.

Prace remontowo – budowlane wykonane przez brygadę remontową urzędu:

 • Remonty w pomieszczeniach po przychodni zdrowia w Słomnikach
 • Montaż ławek w parku nad Młynówką w Słomnikach
 • Poszerzenie zjazdów z drogi krajowej w Słomnikach ( 3 zjazdy)
 • Ułożenie płytek w Polanowicach przy torach
 • Remont kontenerów na boisku sportowym w Wężerowie
 • Remont i malowanie pomieszczeń w budynku starej szkoły w Słomnikach
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu
 • Malowanie sal i korytarza oraz wykonanie wylewki w budynku Świt-u w Miłocicach
 • Malowanie sal lekcyjnych w szkole w Kacicach
 • Malowanie sal lekcyjnych w szkole w Prandocinie
 • Malowanie sal w szkole w Waganowicach
 • Malowanie w świetlicy wiejskiej Prandocin Iły po wymianie lamp oświetleniowych
 • Remont biblioteki w Kacicach
 • Wykonanie i montaż dwóch szlabanów -plac zabaw Miłocice
 • Montaż ławek -Skatepark ul. 3 Maja
 • Malowanie ławek na placach zabaw w Polanowicach i Słomnikach
 • Wymiana armatury w łazienkach budynku LKS Słomniczanka
 • Układanie płytek oraz malowanie sal w pomieszczeniach zajmowanym przez CARITAS w budynku ul. Tadeusza Kościuszki 64
 • Naprawa toalet i drzwi w mieszkaniach socjalnych ul. T. Kościuszki 53
 • Przeglądy i prace remontowe na wszystkich placach zabaw
 • Remont schodów wejściowych bocznych w budynku MGCK w Słomnikach
 • Remont schodów wejściowych w budynku MBP w Słomnikach wraz z malowaniem barierek ogrodzenia
 • Naprawa podmurówki przy pomniku powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Słomnikach
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach
 • Montaż znaków drogowych i montaż czterech luster: w Miłocicach, w Januszowicach i w Prandocinie Iłach.
 • Wykonanie barierki ochronnej przy schodach na ul. Bema w Słomnikach.
 • Malowanie, impregnacja drewnianych stołów i ławek na skateparku.
 • Wymiana części rynien i rur spustowych na budynku MGCK.
 • Prace remontowe w pomieszczeniu mieszkalnym w Zespole Szkół w Słomnikach (wyburzenie ścianek działowych i wzmocnienie stropu).
 • Prace remontowo-naprawcze w Urzędzie Miejskim
 • Naprawa ławek przy MGCK w Słomnikach.
 • Montaż ławek w parku przy MGCK w Słomnikach.
 • Montaż bramek sportowych oraz naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Rzeźniczej w Słomnikach.
 • Malowanie sali w świetlicy wiejskiej w Brończycach
 • Położenie płytek na kominku w świetlicy wiejskiej w Kępie.
 • Malowanie kominka w świetlicy wiejskiej w Polanowicach
 • Układanie płytek chodnikowych na ścieżce obok szkoły w Waganowicach.
 • Naprawa rynien w budynku świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu
 • Naprawa rynien w budynku MGCK
 • Malowanie sali dla KGW Niedźwiedź i sali głównej w remizie OSP Niedźwiedź.
 • Naprawa wentylatorów na sali gimnastycznej w Prandocinie
 • Naprawa ławek na placu zabaw Niedźwiedź
 • Naprawa ogrodzenia na placu zabaw ul. Rzeźnicza
 • Ustawienie koszy na śmieci ul. Okrzei i ul. Krakowska
 • Montaż korytek na deszczówkę na terenie szkoły w Kacicach
 • Palikowanie 40 sztuk drzewek w Niedźwiedziu oraz 10 sztuk drzewek na oczyszczalni ścieków
 • Malowanie pomostu na kąpielisku Januszowice
 • Naprawa włazu studzienki przy boisku w Polanowicach
 • Naprawa rynien w szkole w Prandocinie

Wykonana dokumentacja techniczna dla inwestycji:

 • przebudowa i remont budynku po PKP przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
 • budowa wiat handlowych w Słomnikach z infrastrukturą techniczną - Zielony Bazarek
 • budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami chronionymi w Miłocicach

W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa  na zadania:

 • budowa świetlicy wiejskiej w m. Wesoła
 • adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Prandocinie na pomieszczenia filii Biblioteki Publicznej
 • remont budynku PKP Słomniki Miasto
 • budowa kładki dla pieszych nad rzeką Szreniawa w Słomnikach
 • wykonanie koncepcji zbiornika retencyjnego w Lipnej Woli i w Wężerowie
 • budowa ścieżki spacerowej wokół stawu w Januszowicach

W przygotowaniu:

 • Budowa parku miejskiego nad Młynówką
 • Budowa terenu rekreacyjnego /Kwietnica/
 • Zagospodarowanie terenu przemysłowego w Zaborzu na cele społeczne

Inwestycje Gminy Słomniki wpisane do strategii SOP na lata 2024-2028:

- budowa zbiorników retencyjnych w Lipnej Woli i Wężerowie

- budowa ujęcia wody w Zaborzu

- modernizacja budynku dworca kolejowego Słomniki Miasto

- budowa parku miejskiego przy ul. Niecałej /Kwietnica/

- budowa ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Januszowicach

- rekultywacja terenu po galwanizerni w Zaborzu na cele społeczne

     - modernizacja siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach oraz

        zagospodarowanie części budynku OSP w Prandocinie na filię Miejskiej

        Biblioteki Publicznej  w Słomnikach

- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych wszystkich obiektów szkolnych

- organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów we wszystkich szkołach Gminy Słomniki

Łącznie wartość inwestycji – ok. 16 mln zł.

Inwestycje wpisane do Strategii LGD Korona Północnego Krakowa na lata 2024 - 2028:

- place zabaw i tereny rekreacyjne - Zaborze, Orłów, Lipna Wola, Szczepanowice

- tereny zielone w mieście –  park Sarnowicza /kładka na Szreniawie/,

- budowa świetlicy wiejskiej - Wesoła

- zagospodarowanie strychu w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu na potrzeby kultury

Łącznie wartość inwestycji i innych działań około 3 mln zł

Zrealizowane inwestycje drogowe

Mijająca kadencja to czas realizacji wielu inwestycji drogowych. Na drogach gminnych zrealizowano 40 inwestycji /budowa i remonty dróg/, 12 parkingów, wyremontowano 14 dróg rolniczych, 15 dróg wewnętrznych, a ponadto wykonano 7 ciągów pieszo – rowerowych i chodników oraz 11 innych inwestycji. Na ten cel wykorzystano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Polskiego Ładu oraz  UE

 1. Drogi gminne
 • Budowa drogi gminnej ul. Józefa Piłsudzkiego w Słomnikach
 • Budowa drogi gminnej ul. Św. Floriana w Słomnikach
 • Budowa drogi gminnej ul. Św. Michała Archanioła w Słomnikach
 • Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach
 • Remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach
 • Remont ul. Rzeźniczej w miejscowości Słomniki
 • Remont drogi bocznej od ul. Wiśniowej w Słomnikach
 • Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w Słomnikach
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Wesoła
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Wężerów
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Polanowice koło boiska
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Trątnowice
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Szczepanowice w stronę Skrzeszowic
 • Remont drogi gminnej na odcinku od drogi w Ojrzanowie do drogi „Młyńskiej” w Januszowicach
 • Remont drogi gminnej wzdłuż torów PKP w Kacicach
 • Remont drogi gminnej wzdłuż drogi ekspresowej S7 w Kacicach
 • Remont poboczy przy drodze gminnej w m. Prandocin Wysiołek
 • Remont drogi gminnej Czechy Podgórne - Niegardów Kolonia
 • Remont drogi gminnej nr 601805K w m. Wężerów
 • Remont drogi gminnej nr 601806K w m. Wężerów
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 720 w m. Wężerów
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 251 w m. Janikowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241 w m. Janikowice
 • Remont drogi gminnej nr 553 w m. Miłocice (k. domków nauczycielskich)
 • Przebudowa drogi nr 393 w m. Prandocin (k. cmentarza)
 • Remont nawierzchni bitumicznej placu manewrowego w miejscowości Prandocin przy kościele
 1. Zadania drogowe wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
 • Remont drogi gminnej Prandocin Iły - Prandocin
 • Remont drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Słomniki
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Kępa i Czechy
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Polanowice rędziny
 • Remont drogi gminnej od drogi Kocmyrzowskiej do Szczepanowic
 • Remont drogi gminnej Brończyce – Niedźwiedź
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Ratajów
 1. Inwestycje drogowe - Polski Ład.
 • Remont dróg gminnych Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice
 • Remont dróg gminnych Ratajów i Niedźwiedź
 • Remont dróg gminnych Wężerów, Prandocin-Iły i Muniakowice
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Lipna Wola
 1. Wykonane parkingi
 • Parking przy szkole w m. Prandocin
 • Parking przy szkole w m. Waganowice
 • Parking przy drodze kocmyrzowskiej w m. Ratajów
 • Parking przy stadionie w Polanowicach
 • Parking przy DK nr 7 w m. Prandocin
 • Parking przy PKP Smroków
 • Parking przy stacji PKP Niedźwiedź
 • Parking przy stacji PKP Słomniki
 • Parking przy PKP Słomniki Miasto
 • Parking wzdłuż drogi gminnej w m. Kacice w obrębie kaplicy i remizy OSP
 • Parking za strzelnicą w m. Słomniki
 1. Remonty dróg rolniczych /dofinansowanie z FOGR/:
 • Trątnowice wzdłuż boiska
 • Januszowice w bok od stawu
 • Zaborze II boczna
 • Muniakowice pod lasem
 • Prandocin Borek
 • Wężerów Szklana
 • Prandocin Iły - Sosnówka
 • Janikowice - Dziewięcioły
 • Miłocice - Przestańsko
 • Lipna Wola 250 mb
 • Trątnowice koło stadniny
 • Brończyce - Granów
 • Smroków koło mleczarni
 • Niedźwiedź za mostem
 1. Remont dróg gminnych o nawierzchni kamiennej:
 • Remont drogi wewnętrznej w Ratajów koło „czworaków”
 • Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1
 • Remont drogi wewnętrznej w Trątnowice do posesji nr 8
 • Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 218 w m. Kępa
 • Remont drogi wewnętrznej nr 302/1 w m. Polanowice
 • W miejscowości Lipna Wola została wyrównana droga polna na długości ok. 400mb, zniszczona po opadach deszczu.
 • Utwardzono drogę dojazdową do pól w m. Czechy „ganek”
 • Utwardzono pobocze drogi gminnej nr 601786K w m. Prandocin Wysiołek
 • Utwardzono drogę materiałem kamiennym w  Janikowicach
 • Utwardzenie drogi w wąwozie w Trątnowicach
 • Utwardzenie drogi polnej w Brończycach
 • Wykonano utwardzenie drogi w miejscowości Orłów
 • Wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Niecałej w Słomnikach
 • Utwardzono drogę rolniczą nr 375 w miejscowości Czechy przy rzece Szreniawa
 1. Inne zadania drogowe:
 • Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach
 • Ścieżka pieszo–rowerowa wraz z miejscami postojowymi przy ul. Św. Jana Pawła II.
 • Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Kolejowej do ul. Okrzei.
 • Ścieżka rowerowa przy ul. Kolejowej
 • Budowa ciągów pieszych w parku przy ul. 3-go Maja w Słomnikach
 • Przebudowa przejścia dla pieszych - ul. Św. Jana Pawła II
 • Przebudowa przejścia dla pieszych – ul. Słoneczna
 • Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach
 • Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach
 • Przebudowa zjazdu oraz utwardzenie terenu w m. Prandocin Iły
 • Wykonano chodnik na placu targowym oraz wykonano przedłużenie chodnika przy starym przedszkolu w kierunku placu zabaw
 • Przebudowa drogi wewnętrznej, przebudowa skrzyżowania i budowa przejścia dla pieszych ul. Św. Jana Pawła II w miejscowości Słomniki
 • Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach /miejsce po szaletach/
 • Zamontowano nowe wiaty przystankowe w ilości 13 szt. w miejscowościach: Orłów (2), Prandocin (1), Wesoła (2), Ratajów (1), Brończyce (2), Waganowice (1), Wężerów (2) i Januszowice (2)
 • Zamontowano bariery przy chodniku na ul. Kolejowej
 • Wykonano remont mostu Niedźwiedź - Brończyce
 • Wykonano 3 stanowiska z ławkami przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach
 • Wprowadzono nazwy ulic w Niedźwiedziu
 • Wykonanie przepustu i odtworzenie rowów wraz z umocnieniem w Lipnej Woli
 • Zakupiono 5 ławek i 5 koszy na promenadę ul. Kolejowa- ul. Okrzei w Słomnikach,

Gmina Słomniki współfinansowała również inwestycje na drogach wojewódzkich i powiatowych w tym przede wszystkim budowę chodników Wesoła – Miłocice oraz Brończyce – Waganowice, oświetlenie przejść dla pieszych w Wesołej i Słomnikach.

 1. Drogi wojewódzkie
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice
 • Przebudowa skrzyżowania na Wesołej – zmiana lokalizacji zatoczek autobusowych, przejścia dla pieszych, chodniki, nawierzchnia
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych w Wesołej
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Proszowskiej w Słomnikach

Inwestycje na drogach powiatowych to remonty dróg w Zagajach Smrokowskich, Kacicach, Januszowicach, Prandocinie, Prandocinie – Wysiołku, Waganowicach, Trątnowicach, Smrokowie, Lipnej Woli, Niedźwiedziu i Słomnikach

 1. Drogi powiatowe:

W ramach Inicjatyw Samorządowych wykonano:

 • Remont drogi powiatowej nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie
 • Remont drogi powiatowej nr 2141K w m. Kacice
 • Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice
 • Remont odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek o długości około 1800mb
 • Remont odcinka drogi w Januszowicach w stronę Zagaja Smrokowskiego 900mb
 • Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1263K w miejscowości Waganowice
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Trątnowice
 • Remont ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 • Utwardzone pobocze w Smrokowie 410 mb
 • Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach / w trakcie realizacji/
 • Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola
 • Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z DK7 do składu Niedźwiedź / w trakcie realizacji/
 • Przebudowa drogi powiatowej od składu Niedźwiedź do drogi Kocmyrzowskiej
 • W ramach programu subregionalnego przebudowano drogę powiatową 2141K w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej

W ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano:

 • Wycinkę drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1261K Prandocin – Muniakowice - Janikowice
 • Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych:

- 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice

- 1260K Prandocin („Borek”)

- 2162K Wężerów – Prandocin Iły

           - 2160K Czechy

 • Zamontowanie barier chodnikowych na długości ok. 50m w ciągu chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w m. Prandocin od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 7.
 • Montaż lustra na ul. Okrzei przy ul. Strzeleckej
 • Montaż tablicy świetlnej z miernikiem prędkości rzeczywistej na drodze Kocmyrzowskiej przed skrzyżowaniem w Ratajowie
 • Wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w Ratajowie /kaseton z D6/
 • Wykonanie oznakowania poziomego na nowo wyremontowanym odcinku drogi w Kacicach
 • Montaż oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu
 • Montaż luster i oznakowanie skrzyżowania w Szczepanowicach
 • Ograniczenie prędkości na drodze kocmyrzowskiej w Polanowicach do 50km/h
 • Montaż wyświetlacza prędkości w Prandocinie
 • Wykonanie oznakowania poziomego liniami P1-P7b w Kacicach
 • Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Polanowicach
 1. Komunikacja publiczna

 BUS -

 • Linia Słomniki – Niedźwiedź
 • Linia Słomniki  - Smroków
 • Linia Słomniki – Janikowice

MPK –

 • Słomniki – Kraków Czyżyny

Elementem poprawiającym bezpieczeństwo na drogach są inwestycje oświetleniowe: dobudowano 44 lampy oświetlenia drogowego oraz zamontowano 77 lamp solarnych, ponadto wymieniono lampy wokół Rynku w Słomnikach oraz doświetlono przejścia dla pieszych

Inwestycje oświetleniowe:

 1. Dobudowa oświetlenia drogowego /łącznie 44 lampy/:
 • Brończyce – 2 lampy
 • Wesoła – 3 lampy
 • Waganowice – 2 lampy
 • Prandocin Iły (Marancja) – 5 lamp
 • Miłocice 2 lampy
 • Wężerów 1 lampa
 • Prandocin 2 lampy
 • Szczepanowice 3 lampy
 • Słomniki ul. Grunwaldzka 1 lampa
 • Słomniki ul. Krakowska 2 lampy
 • Januszowice 1 lampa
 • Prandocin Wysiołek 4 lampy
 • Prandocin Iły 3 lampy
 • Wesoła 13 lamp
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Wesoła
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych Słomniki ul. Proszowska
 • Wzmocnienie oświetlenia przejścia dla pieszych w Wężerowie
 1. Dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki /łącznie 77 lamp/.
 • Prandocin Wysiołek wzdłuż E7 4 lampy,
 • Wężerów Dolny 2 lampy,
 • Smroków parking przy stacji PKP 2 lampy ,
 • Polanowice przy przystanku na Kocmyrzowskiej 1 lampa,
 • Januszowice przy stawie 1 lampa
 • 2 małe lampy przy chodniku za Słomniczanką
 • 1 lampa od E7 w kierunku GPZ
 • 1 lampa róg ul. Proszowskiej i ul. Krasińskiego
 • 1 lampa droga Kocmyrzowska skrzyżowanie do Goszczy
 • 1 lampa droga do stacji PKP Niedźwiedź
 • Prandocin Iły 5 lamp
 • Wężerów 1 lampa
 • Polanowice 1 lampa
 • Szczepanowice 5 lamp
 • Słomniki przy garażach 4 lampy
 • Januszowice droga powiatowa 5 lamp
 • Kacice droga powiatowa 2 lampy
 • Niedźwiedź 2 lampy
 • Lipna Wola 2 lampy
 • Januszowice przy drodze gminnej 5 lamp
 • Smroków przy drodze gminnej 3 lampy
 • Januszowice- 3 lampy
 • Polanowice- 3 lampy
 • Smroków – 2 lampy
 • Trątnowice – 2 lampy
 • Zaborze – 7 lamp
 • Kacice – 4 lampy
 • Lipna Wola – 5 lamp
 1. Przeprowadzono audyt oświetlenia ulicznego w Gminie Słomniki – rekomendacja modernizacji oświetlenia poprzez wymianę 2150 lamp o dotychczasowej mocy 200kW na lampy led – koszt około 5mln zł brutto, oszczędność w kosztach energii ok 50 %/
 2. Opracowanie projektu budowlanego i technicznego budowy nowego odcinka oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej - ul. J. Piłsudskiego
 3. Opracowanie projektu budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Polanowice – Zaborze /pod lasem/
 4. Wymiana lamp wokół Rynku, wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz lamp oświetlenia ulicznego parkingu na Rynku w Słomnikach

Zrealizowane zadania wodociągowe;

 1. Przebudowa wodociągu fi 300 w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Januszowice
 2. Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody
 3. Budowa ujęcia wody w Wężerowie
 4. Przebudowa obiektów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Słomniki -ujęcie wody Kępa oraz zbiornik wody w Trątnowicach.
 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Januszowicach
 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłocicach
 7. Remont sieci wodociągowej Zaborze
 8. Remont wodociągu na ul. Poniatowskiego
 9. Przebudowa wodociągu Rynek – Lelewela
 10. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Smroków
 11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek
 12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów
 13. Przebudowa części sieci wodociągowej w miejscowości Czechy
 14. Przejęcie sieci wodociągowej dotychczas zarządzanej przez firmę TORWOD oraz zbiorników i hydroforni na Zaborzu przez ZGKiM.

Zrealizowane zadania kanalizacyjne:

 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 2. Zakup samochodu asenizacyjnego
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Mirka i w Prandocinie – Wysiołku
 4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Słomnikach – osiedle na ul. Słonecznej.
 5. Budowa kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. Św Jana Pawła II
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki przy ul. Św. Floriana
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach przy ul. Krakowskiej.

/w trakcie realizacji/

 1. Przebudowa kanalizacji deszczowej Bema w Słomnikach

Projekty wod – kan gotowe:

 1. Remont zbiorników Zaborze
 2. Remont zbiornika głównego Kacice
 3. Przebudowa połączenia ujęć W2-W3 Kacice - Miłocice
 4. Modernizacja komory zasów Kacice

Działania w zakresie ochrony środowiska:

 1. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe:
 • Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 46 gospodarstw
 1. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe):
 • Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 45 gospodarstw
 1. Realizacja Partnerskiego Projektu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Słomniki:
 • Na terenie gminy zamontowano łącznie 126 instalacji odnawialnych źródeł energii.
 1. Realizacja programu Czyste Powietrze
 • Złożonych wniosków o dotację: 840
 • Rozliczono 462 wniosków
 • WFOŚiGW podpisał 652 umowy
 1. Ekointerwencje
 • Kontrole palenisk: ogółem wykonano około 700 kontroli palenisk domowych
 1. CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)
 • Ilość złożonych deklaracji za pośrednictwem urzędu - 3278
 1. Utylizacja azbestu

W latach 2019 – 2023 wywieziono i zutylizowano 580 ton eternitu.

 1. Dzikie wysypiska – usunięto 35 dzikich wysypisk
 2. Akcja sprzątania Gminy Słomniki

Bezpieczeństwo - Ochotnicze Straże Pożarne

 1. Wyposażenie służb ratowniczych w niezbędny sprzęt /aparaty do odkażania/ , środki ochrony osobistej, pulsoksymetry
 2. Wyposażenie jednostki OSP Miłocice w przyczepę z namiotem i oprzyrządowaniem
 3. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów
 4. Zakup dwuczęściowych ubrań specjalnych wraz z hełmami dla OSP w Smrokowie
 5. Zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słomnik, Wężerowa, Waganowic i Miłocic
 6. Remont remizy OSP w Kacicach
 7. Dofinansowanie dla drużyn MDP dla OSP Słomniki, Miłocice, Niedźwiedź, Waganowice, Prandocin, Kacice, Wężerów
 8. Zakup holmatro dla OSP Wężerów
 9. Zakup pompy dla OSP Smroków
 10. Wykonanie szamba przy OSP Muniakowice
 11. Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin
 12. Wykonanie odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź
 13. Wymiana pokrycia dachu na części budynku wielofunkcyjnego w Muniakowicach.
 14. Budowa wiaty przy budynku remizy OSP w Waganowicach
 15. Wykonanie posadzki, belek stropowych i podłogi na poddaszu w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu
 16. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach
 17. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego dla OSP w Trątnowicach
 18. Budowa wiaty przy budynku OSP w Miłocicach
 19. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waganowicach
 20. Remont sali w OSP Prandocin
 21. Remont garażu w remizie OSP Trątnowice
 22. Malowanie łazienek oraz wymiana armatury w remizie OSP Trątnowice.
 23. Malowanie ścian w OSP Słomniki
 24. Wykonanie konstrukcji schodów z wypełnieniem kratami pomostowymi z balustradami w OSP Miłocice
 25. Malowanie sali oraz montaż drzwi w remizie OSP w Janikowicach
 26. Zakupiono Torbę Ratowniczą R1 dla OSP Smroków
 27. Samochód z OSP Smroków przekazano dla OSP Janikowice
 28. Włączenie jednostki OSP Waganowice do KSRG
 29. Ćwiczenia ewakuacyjne, zawody sportowo – pożarnicze, zawody halowe MDP, uroczystości jubileuszowe

Nowe inicjatywy

 1. Członkostwo w Klastrze Energii Korony Północnego Krakowa
 2. Członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Krakowskiego
 3. Przystąpienie do Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska
 4. Przystąpienie do Stowarzyszenia LGD Korona Północnego Krakowa
 5. Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom

- Ilość wydanych w 2023r. Ogólnopolskich Kart Seniora – 176

- Gminny Dzień Seniora w gminie Słomniki

- bezpłatne badania dla seniorów: 4 razy mammografia przy UM, świadczenia w SPZOZ w Słomnikach i poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ

 1. Uruchomienie kąpieliska oraz wypożyczalni sprzętu pływającego
 2. Rok Patrona Gminy Św. Michała Archanioła
 3. Małopolski Festiwal Smaku w Słomnikach
 4. Pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski oraz Politechnikę Krakowską „ Innowacje w świecie samorządów”
 5. Uzyskanie tytułu Lidera Małopolski za budowę Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych

Pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in.:

 • Usługi indywidualnego transportu door-to-door
 • Nowa siedziba GOPS dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością
 • Budowa szkoły w Niedźwiedziu dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Poprawa dostępności dla osób słabowidzących i z ograniczoną sprawnością ruchową w SPZOZ w Słomnikach
 • Budowa podjazdu w Zespole Szkół w Smrokowie, w remizie OSP Prandocin Iły
 • W każdej placówce szkolnej działa oddział przedszkolny
 • Wszystkie szkoły w gminie Słomniki mają zaplecze rekreacyjno-sportowe, czyli:
 • Boisko sportowe
 • Sala gimnastyczna
 • Plac zabaw.
 • Wszystkie boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią

Uzyskane dofinansowanie na projekty unijne:

 1. Pożyczka rewitalizacyjna z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie   w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”. Wnioskowana kwota pożyczki 15 000 000, 00 zł,  założone stałe oprocentowanie pożyczki  0,75%.
 2. WFOŚ i GW w Krakowie - pożyczka w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice- gmina Słomniki”.

Wnioskowana kwota pożyczki 1 665 000, 00 zł,  planowane umorzenie 35%

 1. Dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019” na remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – otrzymano dofinansowanie w wysokości 42 000zł
 2. Uzyskano dofinansowanie na rewitalizację terenu ZGKiM w wysokości 3432477,30 zł z MRPO
 3. W ramach konkursu „Małopolska Pamięta”:

- ,,Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu odnowy nagrobka z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego ”. Kwota pomocy- 5 257,95 zł

- ,, Odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. Kwota pomocy- 4 136,12 zł

 1. W ramach konkursu ,,Małopolskie Orkiestry Dęte 2019-NA START !”:

,,Zakup wydawnictw muzycznych i akcesoriów dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Słomnikach”. Kwota pomocy 11 250,00 zł

 1. Fundusz Dróg Samorządowych na realizacje zadań drogowych: Prandocin – Prandocin Iły, Słomniki ul. Wolności Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 771.716,85 zł
 2. Zarząd Województwa Małopolskiego -dofinansowanie na modernizację świetlicy w Ratajowie w wysokości 420 000zł
 3. Fundusz Inwestycji Samorządowych - pozyskano kwotę 4 130 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje gminne – szkoła Niedźwiedź
 4. Przyznano dofinansowanie w wysokości 760.000,00 zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
 5. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla uczniów: 135 000 zł
 6. MAŁOPOLSKIE OSP 2021

- prace remontowe w remizie OSP w Słomnikach 25 000zł,

     - zakup samochodu lekkiego dla jednostki OSP Wężerów 30 000zł.

 1. Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa: Przyznanie dofinansowania w kwocie 96.850,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki”’
 1. LGD Jurajska Kraina:

- budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie – Iły 63 284,73 zł

- rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej 125 330 zł

- wydawnictwa: „Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki”, „Kulinarne tradycje Ziemi Słomnickiej” – 39 635 zł

 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

- przyznane dofinansowanie na budowę świetlicy w Orłowie – 500 000 zł

- przyznane dofinansowanie 800 000zł na modernizację układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach

 1. PROW: dofinansowanie do realizacji zadań wod. – kan:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Mirka i  Prandocinie Wysiołku –    1 266 000 zł

- Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody – 612 000 zł

 1. Rządowy Fundusz Polski Ład I: Program Inwestycji Strategicznych

- Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki; kwota dofinansowania 4 560 000 zł

- Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną; kwota dofinansowania 3 496 000 zł.

- Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej; kwota dofinansowania 1 520 000 zł.

 1. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Sportowa Polska 2021” na zadanie pn. ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Waganowicach” - 339.248,00 zł.
 2. Program Cyfrowa Gmina

- Dotacja na zakupy zwiększające cyberbezpieczeństwo i rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Dofinansowanie do 100% kosztów w  kwocie 406.638,00 zł.

 1. Laboratoria Przyszłości

- Finansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych- Gmina Słomniki uzyskała 420 000 zł

 1. Dodatkowe środki na zadania wodociągowo – kanalizacyjne w ramach subwencji ogólnej:

- 1 317 935 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- 4 554 697 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji

 1. LGD Jurajska Kraina:

- „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw w Słomnikach ul. Wolności”; dotacja 69.408,00 zł

- „Strefy rekreacji w Waganowicach i Prandocinie”; dotacja 59.000,00 zł

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość dofinansowanie 25.000,00 zł.
 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg /remonty/ - droga Ratajów – 706 000 zł
 3. Dotacje FOGR /drogi dojazdowe do pól/ – 1350 000 zł
 4. Polski Ład II:

            - modernizacja szkoły w Waganowicach -  2000 000 zł

            - modernizacja dróg gminnych -  7 600 000 zł

Złożone wnioski i pozyskane środki na rok 2024 i 2025:

 1. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

Udzielenie dotacji na roboty przy sakralnych obiektach zabytkowych na terenie Gminy Słomniki.

Wartość zadania: 1.030.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.009.400,00 zł

 1. Program „Maluch+” – gminie Słomniki zostały przyznane środki w wysokości 2.035.025 na utworzenie 50 miejsc w żłobku zł oraz w wysokości 504.800 zł na funkcjonowanie żłobka.
 2. Program „dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację tarasu, schodów wejściowych i podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku urzędu miejskiego w kwocie ponad 206 000 zł / 80 procent wartości inwestycji/.
 3. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: – uzyskanie dofinansowania w wysokości 495 000 zł na remont konserwatorski budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej
 4. Program Polski Ład edycja VIII

– uzyskanie  dofinansowania na budowę ŚDS w Miłocicach /6,8mln zł/

- uzyskanie dofinansowania na budowę drogi gminnej na obszarze po scaleniu w Słomnikach – I etap /2 mln zł/

 1. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601765K na odcinku  1,140 km w miejscowości Prandocin Wysiołek

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601778K na odcinku 2,926 km w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki w łącznej wysokości 2.116.644,20 zł (60% kosztów inwestycji)

 1. Cyberbezpieczny Samorząd

          - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze szkoleniami dla pracowników, wdrożeniem systemów teleinformatycznych oraz  aktualizacją polityki bezpieczeństwa - 850 000 zł

 8. PFRON  „Budowa środowiskowego budynku samopomocy w Miłocicach” na kwotę 1.200.000,00 zł. Szacowana wartość zadania 8.000.000,00 zł.

Łącznie w kadencji 2019 – 2023 pozyskano ok. 60 mln zł środków zewnętrznych, z czego zrealizowano w inwestycjach ok. 41 mln, natomiast pozostałe 19 mln będą służyć do realizacji inwestycji w kolejnych latach. Ponadto pozyskano ok. 17 mln preferencyjnych pożyczek / szkoła , wod – kan/

Wydatki inwestycyjne w latach 2019 – 2023 to ok. 120 mln zł

Wspieramy lokalne organizacje społeczne

 1. Projekty z dziedziny sportu, kultury fizycznej i rekreacji wsparto dotacjami na łączną kwotę 2 300 000 zł
 2. Na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego łączną kwotą 550 000 zł

Realizacja zadań bieżących z zakresu zdrowia:

 1. Przeniesienie działalności SP ZOZ do nowego obiektu
 2. Uruchomienie rehabilitacji w pomieszczeniach po ośrodku zdrowia.

Aktualnie w ośrodku zdrowia prowadzona jest:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

- poradnia ogólna /7 lekarzy/

-poradnia dziecięca /3 lekarzy/

 1. Specjalistyczna Opieka Ambulatoryjna

- stomatologia /3 lekarzy/

- poradnia ginekologiczno – położnicza /2 lekarzy/

- poradnia chirurgiczna /1 lekarz/

- poradnia diabetologiczna /1 lekarz/

- poradnia fizjoterapii /2 lekarzy/

Łącznie 19 lekarzy zatrudnionych w różnych formach i w różnym wymiarze godzin

 1. Inne usługi:

- dietetyk

- badanie słuchu

 1. Diagnostyka: USG, EKG, szczepienia

Przy ośrodku zdrowia znajduje się również podstacja Pogotowia Ratunkowego

Nocna i świąteczna opieka medyczna – wygrany konkurs, wraca do Słomnik od 01 kwietnia 2024r.

Szanowni Państwo!

Wszystkie działania podejmowane i skutecznie realizowane w ostatnich latach są efektem zgodnej współpracy instytucji publicznych, organizacji społecznych, radnych i sołtysów oraz mieszkańców, których zaangażowanie przyczynia się do ciągłego rozwoju społecznego i gospodarczego miasta oraz wszystkich wsi w naszej Gminie.

Paweł Knafel

Burmistrz Gminy Słomniki