Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 19.03.2021 – 29.04.2021

 

 1. Sytuacja związana z pandemią COVID -19:
 • duża ilość zachorowań
 • praca hybrydowa urzędu
 • realizacja programu szczepień
 • powrót dzieci do przedszkoli
 • nauka hybrydowa w klasach 1-3
 1. Wideokonferencje z Wojewodą Małopolskim na temat finansowania inwestycji komunalnych (obligacje i kredyty oparte na BGK), PPP oraz organizacja punktów szczepień masowych
 2. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP – podsumowanie zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP oraz ustalenie terminu Zjazdu Gminnego
 3. Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – sprawy dotyczące polityki senioralnej oraz pomocy społecznej
 4. Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy: Słomniki, lokalizacja sieci gazowych w drogach powiatowych
 5. Spotkanie w sprawie Klastra Energii
 6. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 7. Zmiany organizacyjne w urzędzie:
 • nowy referat - Referat Infrastruktury Społecznej i Promocji – Kierownik Małgorzata Klich (współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacja pracy brygady remontowej, utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, promocja, Głos Słomnik)
 1. Nowy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Magdalena Szwajca

 

Wnioski złożone:

 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2 nabór) - przyznane dofinansowanie 800 000zł na modernizację układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach
 2. Fundusz Dróg Samorządowych – przyznane dofinansowanie 345 000 zł na drogę Polanowice – Szczepanowice (droga Brończyce – Niedźwiedź na liście rezerwowej)
 3. PFRON – przyznane dofinansowanie 260 000zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu

 

Złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego

 1. W ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2021”.
 • prace remontowe w remizie OSP w Słomnikach,
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla jednostki OSP Wężerów.
 1. W ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”
 • na budowę obiektów małej architektury rekreacyjnej przy MGCK w Słomnikach.

 

Złożenie wniosku do Ministerstwa  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

 1. W ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
 • na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w Waganowicach.

 

Złożenie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dwóch zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych:

 • Słomniki, ul. Św. Jana Pawła II (koło hali sportowej)
 • Słomniki, ul. Słoneczna

Wnioski do  LGD Jurajska Kraina:

 1. Wydawnictwa:
 • Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki – promocja miejsc turystyczno – rekreacyjnych w gminie
 • Gmina Słomniki ze smakiem – tradycje kulinarne ziemi słomnickiej
 1. Budowa placu zabaw na Wesołej
 2. Budowa placu zabaw w Iłach
 3. Modernizacja placu zabaw ul. Rzeźnicza
 4. Modernizacja parku w Rynku /toaleta, elementy rekreacji/

 

Drogi Gminne

Ogłoszono przetarg na remont dróg:

 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 306 w miejscowości Trątnowice”
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 562/2 i 562/3 w miejscowości Zagaje Smrokowskie”
 • „Remont drogi gminnej nr ewid. 53/3, 54/2 i 55/5 w miejscowości Szczepanowice”

Otwarcie ofert 10 maja

 

Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2021 r. będzie realizować firma Remontowo – Budowlana Katarzyna Górnikowska Wilków 84, w terminie do 21.05.2021r.

Dodatkowo firma wykona remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Smroków w obrębie przejazdu kolejowej oraz w miejscowości Ratajów na drodze relacji Felix – Wesoła. Zostanie także poprawiona  nawierzchnia asfaltowa w obrębie mostu na rzece Szreniawa w m. Kępa. Powyższe prace będą polegały na zdjęciu zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wymianie podbudowy z materiału kamiennego (jeśli będzie taka konieczność) i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Uzgodniono także remont mostu w Brończycach /maj 2021/

 

Drogi powiatowe

Podpisano porozumienie z Powiatem Krakowskim na zadania pn.:

 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1263K w m. Waganowice” – realizacja Gmina Słomniki /zlecono przygotowanie dokumentacji/

Podpisano  umowę na zadnia pn.:

 1. „Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2160K w m. Trątnowice” – realizacja ZDPK
 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2142K w m. Smroków” – realizacja ZDPK
 3. Montaż wyświetlacza prędkości w Prandocinie

Przegląd gwarancyjny drogi Kocmyrzowskiej

Wniosek do Zarządu Powiatu o remont ul. Poniatowskiego w 2021r.

 

Przetargi:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy SłomnikiOd 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022

W trakcie badania ofert, oferta najkorzystniejsza – jedyna:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Kraków ul. Barska 12 30-307 Kraków 
Wartość zadania: 3 672 000,00 zł

 

 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orłowie.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "OLEXBUD" Kąty 95,

32-862 Porąbka Iwkowska                                                                                                                                                                                        

Wartość: 554 796,95zł

Termin realizacji : 12 miesięcy od podpisania umowy

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.05.2021-30.04.2023
 2. Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Słomnikach
 3. Dzierżawa Kąpieliska w Januszowicach

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu -  VII etap
 2. Wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dotyczący remontu części dachu na budynku Szkoły w Prandocinie
 3. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dotyczącą budowy toalety publicznej systemowej wraz z zagospodarowaniem terenu i montażem małej architektury w parku na Rynku w Słomnikach.
 4. Uzyskano decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Miłocicach. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Krakowie dotyczący zgłoszenia budowy wiaty.
 5. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia związanej z planowanym montażem oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Miłocice.
 6. Uzgodniony został projekt wraz z zagospodarowaniem terenu związaną z rozbudową i przebudową budynku po ZGKiM w Słomnikach. Wykonawca złożył wniosek w Starostwie Powiatowym  o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 7. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących planowanych inwestycji w nowej perspektywie finansowej:
 • budowa świetlicy wiejskiej w m. Wesoła
 • adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Prandocinie na pomieszczenia filii Biblioteki Publicznej
 • przebudowa i remont budynku po PKP przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
 • trwają konsultacje w sprawie projektu Ośrodka Integracji Społecznej w Miłocicach
 1. Zakupiony został samochód specjalny pożarniczy lekki marki FORD Transit 350M dla jednostki OSP w Trątnowicach ( kwota 33 000 zł).
 2. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury /dofinansowano 7 zadań na kwotę 64 020 zł/
 3. Przygotowano raport o dostępności obiektów gminnych

 

Program Czyste Powietrze

 • wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie w marcu: 21
 • wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w kwietniu na dzień 20.04.21r : 8
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 15
 • pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 8

Ekointerwencje

 • ekointerwencje w marcu: 27
 • wykryte naruszenia i nieprawidłowości: 5
 • pobrane próbki: 4

Wyniki przebadanych do tej pory próbek nie wskazują na spalanie odpadów.

 

Dodatkowe informacje:

Od 23 marca, ruszył nabór do drugiej odsłony programu „Moja Woda”. Podstawową zasadą jest zamontowanie/wybudowanie zbiornika retencującego wodę opadową o min. pojemności 2m3 (lub dwóch po 1m3, zbiornik o mniejszych pojemnościach nie będą rozliczane). Dotacja obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych jednak nie  więcej niż 5000 zł. Wnioski można składać na bieżąco. W razie potrzeby ekodoradca kieruje swoja pomoc do osób uzupełniających wnioski.

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż działki nr 493 o pow. 0,1432ha położonej w Słomnikach za kwotę 456 965,15zł brutto
 2. Sprzedaż mieszkania o pow. 33,16m2 w bloku nr 3 przy ul. Kolejowej na rzecz najemcy za kwotę 18 726,20zł
 3. Sprzedaż mieszkania o  52,15m2 w bloku nr 3 przy ul. Św. Jana Pawła II na rzecz najemcy za kwotę 26 790,40zł

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Prace porządkowe na kąpielisku w Januszowicach, m.in. sprzątanie terenu, czyszczenie ujęcia wody zasilającego staw, montaż obrzeży i kostki brukowej pod przebieralnie na kąpielisku, montaż słupków bezpieczeństwa oddzielających strefę parkingową od strefy rekreacyjnej
 • Czyszczenie rynien w budynku starej szkoły
 • Wymiana drzwi ościeżnic w budynku LKS Słomniczanka
 • Łatanie dziur na drogach gminnych m.in. w Miłocicach, Ratajowie
 • Montaż znaków drogowych m.in. na drogach w Kępie i Czechach
 • Skucie płytek na schodach ewakuacyjnych w MGCK w Słomnikach
 • Naprawa rynny budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
 • Obcinka drzew na placu targowym
 • Naprawa drzwi garażowych budynku przy mieszkaniach socjalnych
 • Montaż tablic informacyjnych przy obiektach publicznych m.in. na kąpielisku w Januszowicach, na oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 • Przegląd i prace remontowe na 17 placach zabaw, przygotowanie do sezonu letniego (m.in. naprawa małej architektury, ułożenie płytek chodnikowych pod kosze na placu zabaw w Niedźwiedziu, naprawa piaskownicy na placu zabaw w Słomnikach)
 • Demontaż ławek na Rynku w Słomnikach
 • Rozbiórka mebli i malowanie pokoi w budynku Urzędu Miejskiego

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel