Informacja Burmistrza Gminy Słomniki  z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 21.04.2022–24.05.2022 r.

Spotkania i uroczystości:

 1. Święto Konstytucji 3 Maja
 2. Spotkanie z Zarządem Powiatu Krakowskiego
 3. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK
 4. Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków: plac zabaw Prandocin przy szkole, siłownia plenerowa Prandocin przy boisku, strefy rekreacji w Słomnikach oś Poetów, ul. Niecała i przy skateparku, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
 5. Spotkanie z mieszkańcami Lipnej Woli w sprawie zalesienia gruntów
 6. Dzień Strażaka w KM PSP w Krakowie
 7. Spotkanie z geodetą w sprawie nazewnictwa ulic w Niedźwiedziu
 8. Uroczystość poświęcenia lekkiego samochodu pożarniczego w Wężerowie
 9. Udział w Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

 

Złożone wnioski i przyznane dofinansowania:

 1. Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.

„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Waganowicach” w kwocie 210.000 zł;

„Budowa szkoły w Niedźwiedziu” w kwocie 300.000 zł

 1. Przyznanie dofinansowania w kwocie 98 509,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa prozdrowotnej strefy aktywności na Rynku w Słomnikach” w ramach konkursu „Małopolskie tężnie solankowe”.
 2. Otrzymanie dofinansowania w kwocie 17 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego na doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Wesoła w ramach programu ,,Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Realizacja zadania zostanie przeprowadzona przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie do końca 2022 roku. Udział Gminy Słomniki wynosi 17 500 zł.
 3. Otrzymanie dofinansowania w kwocie 12 190,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Budowa strefy rekreacji w miejscowości Kępa, Gmina Słomniki” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2022 roku.
 4. Informacja o częściowym umorzeniu pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących:

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Lipna Wola

–kwota umorzenia–25 215,93 zł

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Smrokowie

 – kwota umorzenia – 37 825,53 zł

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kacicach

 – kwota umorzenia – 21 703,18 zł

 1. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową i przyznanie gminie kwoty 1 266 320,00 zł w ramach rozliczonego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice- Gmina Słomniki”.
 2. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową i przyznanie gminie kwoty 611 748,00 zł
  w ramach rozliczonego zadania pn. „Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody
  w miejscowości Kacice, gmina Słomniki”.
 3. Konkurs Małopolskie Świetlice Wiejskie - złożono wnioski na doposażenie świetlic w Kacicach  i Waganowicach
 4. Konkurs Małopolska Pamięta – złożono wniosek na renowację pomnika Ofiar Faszyzmu w Rynku

Drogi gminne:

Rozpoczęto budowę ulic w Słomnikach:

 - ul. Św. Jana Pawła II - ul. Bema

- ul. Mirka  - ul. Kolejowa

- ul. Św. Jana Pawła II – ul. Poniatowskiego

Rozpoczęto remont cząstkowy dróg - termin wykonania: do 26 czerwca br.

FOGR

Uzyskano dofinansowanie na remont dróg rolniczych z FOGR w wysokości 242 000 zł

Oświetlenie uliczne

Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i technicznego budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 7 w miejscowości Wesoła na kwotę 5 904,00 zł. Termin wykonania projektu: do 30.11.2022. Wykonawca- EL-TOM Tomasz Miodek, ul. Jemiołowa 19b, 30 – 377 Kraków.

Drogi wojewódzkie

Otrzymaliśmy zgodę z Zarządu Województwa Małopolskiego na przekazanie do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy DW 775 w m. Brończyce i Waganowice,  oraz dofinansowanie w wysokości 584 358 zł

Drogi powiatowe

 1. Modernizacja Poniatowskiego w Słomnikach - w trakcie realizacji

2.      Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem kapitalnym utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów. 

Przetarg ogłoszony. Składanie ofert do 23.05.2022

3.      Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach”.  Przetarg rozstrzygnięty. Wykonawca – MBD Projekt Spółka z o.o. Kraków – cena 44 000 zł

 1. Smroków - dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na realizację utwardzonego pobocza będzie gotowa w połowie czerwca
 2. Realizacja przebudowy drogi powiatowej w Zaborzu od E7 do drogi Kocmyrzowskiej przesunięta na 2023r
 3. BRD – brak informacji o zakwalifikowanych do realizacji zadaniach

Zadania wodociągowe;

 1. Przebudowa obiektów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Słomniki -ujęcie wody Kępa oraz zbiornik wody w Trątnowicach.

Podpisanie umowy – 11.05.2022r, termin realizacji – 11.11.2022r,

Wykonawca – SystemBud Grzegorz Nowak,

Wartość za całość zadania – 1 264 994,89 zł brutto

 1. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Smroków

Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Słomnikach, obecnie trwają uzupełnienia dokumentów odbiorowych

 1. Przebudowa wodociągu w miejscowości Wężerów Górny.

Dnia 27 kwietnia 2022r uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę. ZGKiM zlecił wykonanie” Projektu tymczasowej organizacji ruchu” dla w/w robót koniecznym do złożenia i uzgodnienia w ZDPK jako Zarządcy drogi.

Zadania kanalizacyjne;

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul Krakowskiej w Słomnikach.

Podpisanie umowy – 14.03.2022r, termin realizacji – 15.12.2023r,
Wykonawca – Zakład usług Projektowych Józef Matla, wartość za całość zadania – 79 950,00 zł brutto

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Słomnikach od ulicy Jana Pawła II do ul Bema.

Podpisanie umowy – 24.03.2022r, termin realizacji – 26.08.2022r.
Wykonawca – Sanit-Projekt Marek Kulesza, wartość za całość zadania – 18 450,00 zł brutto

 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Słomnikach – osiedle Słoneczne.

Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej oraz porozumienia w tym zakresie ze Spółdzielnia Mieszkaniową (realizacja przyłączy)- ogłoszenie przetargu: 20 maj 2022 r.

 1. Zakup samochodu asenizacyjnego

Obecnie trwa procedura postępowania przetargowego – etap wyboru oferty

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki

W dniu 17.05.2022 r wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie:

- części 1 – odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych – oferta firmy MPGO Sp. z o. o. cena oferty 3 553 200,00 zł brutto; /993,6 zł za tonę odpadów zmieszanych, 972zł za tonę odpadów segregowanych/

- część 2 – odbiór tzw. wystawek  - oferta firmy Ecopell Sp. z o. o. cena oferty 255 852,00 zł brutto /rok

 1. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na terenie miejscowości Słomniki (toaleta Rynek)

Najkorzystniejsza jest oferta firmy Obo Energy Sp. z o. o. cena 299 574,68 zł – podpisanie umowy po zmianie budżetu

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w 2022 roku

W dniu 5 maja zawarto umowę z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o. o, ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, cena 45 900,00 zł brutto.

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w 2022 roku

W dniu 6 maja 2022 roku zawarto umowę z firmą Eugeniusz Mazur Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych, 32-090 Słomniki, Polanowice 17a cena 24 840,00 zł brutto

 1. Remont pokrycia dachu budynku hali rekreacyjno-sportowej w Słomnikach

W dniu 6 maja 2022 roku zawarto umowę z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „JURA” Kazimierz Ciepał, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83, cena 109 803,17 zł

 1. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

W dniu 12 maja 2022 roku zawarto umowę z firmą Mediator Sp. jawna, cena 11 685,00 zł.

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z podziałem na zadania – budowa, rozbudowa ulic Polski Ład

W dniu 13 maja 2022 zawarto umowy z inspektorami:

- branża drogowa - Mariusz Kupis, 26-008 Górno 157A, cena oferty 93 000,00 zł

- branża elektryczna - EL-TOM Tomasz Miodek, ul. Jemiołowa 19B, 30-377 Kraków, cena oferty 8 850,00 zł

- branża teletechniczna - PVM Consutling Sp z o. o. , ul. I. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów, cena oferty 5 900,00 zł

- branża wodociągowa i gazowa - Biuro Inżynierskie „ISIS”, Cisia Wola 20A, 32-210 Książ Wielki, cena oferty 4 000,00 zł

 1. Zorganizowanie kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2022 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

W dniu 12 maja 2022 r jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, cena oferty 47 500,00 zł.

 1. Remont konserwatorski kapliczki domkowej w miejscowości Muniakowice

W dniu 15 maja 2022 r zostały złożone 3 oferty, najtańsza oferta firmy Konserwacja Dział Sztuki i Obiektów Zabytkowych Ania Doniec, ul. Praska 28a/31, 31-328 Kraków, cena 47 599,13 zł brutto.

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Waganowicach

Postępowanie ogłoszone.  Otwarcie ofert w dniu 27 maja 2022 godz. 12.00

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 --wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  7
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 26

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 15

CEEB

- wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –obecnie w bazie znajduje się 1623  w tym w ostatnim miesiącu wprowadzono 194 deklaracje

Od 4 maja ruszył nabór do programu „POWIAT BEZ SMOGU” prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Krakowie

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 250 000 zł, a maksymalna wysokość dotacji to 4 000 zł. Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. Preferowane będą inwestycje powiązane z demontażem kotła na paliwo stałe.

Szczegóły na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie lub u ekodoradcy.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap. Wykonywane są roboty wykończeniowe . Oczekujemy na wykonanie przyłącza prądu i wody.
 3. Wykonane i odebrane zostało zadanie związane z doposażeniem placu zabaw w Słomnikach przy ulicy Rzeźniczej w ramach zadania: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości Słomniki.
 4. W trakcie realizacji jest remont pomieszczeń szatni w Zespole Szkół w Słomnikach.
 5. Wymienione zostało część rynien i rur spustowych na budynku MGCK przy ulicy Wolności 4.
 6. 5 maja uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach
 7. Program Ogólnopolskiej Karty Seniora w gminie Słomniki - w przeciągu 2 tygodni wydano ponad 50 kart seniorom, pozyskiwane są firmy z terenu gminy Słomniki, które chcą przystąpić do programu, oferując seniorom zniżki na swoje produkty i usługi. Zachęcamy zarówno seniorów jak i podmioty gospodarcze do przyłączania się do projektu.

Akty notarialne:

 1. Zakup działki nr 105/4 w Orłowie pod drogę za kwotę 22 127zł
 2. Sprzedaż mieszkania o pow. 33,4m2 ul. Kolejowa 3 za cenę 20 323,60 zł na rzecz najemcy
 3. Zamiana działki nr 72 o pow. 0,4ha na działkę nr 75 o pow. 0,505ha w Słomnikach
 4. Zamiana działki 1091/9 o pow. 0,0262ha na działkę 1092/15 o pow. 0,0119ha za dopłatą w wysokości 12 734,22zł
 5. Umowa ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 381/17 za opłatą wynoszącą 3008,58 zł

Praca brygady remontowej:

 1. Naprawa dróg asfaltem i montaż znaków drogowych na drogach gminnych.
 2. Naprawa lamp, zamków z drzwiach, armatury w budynku urzędu miejskiego.
 3. Naprawa ogrodzenia, czyszczenie i malowanie 70 ramek ogrodzenia nowego placu zabaw w Prandocinie Iłach.
 4. Naprawa schodów wejściowych przy filii urzędu pracy w Słomnikach.
 5. Czyszczenie rynien przy budynku starej szkoły w Słomnikach.
 6. Montaż tablic informacyjnych na placu targowym.
 7. Naprawa schodów wejściowych bocznych, położenie płytek przy budynku urzędu.
 8. Przewóz i montaż urządzeń na plac zabaw w Wężerowie.
 9. Wywóz śmieci w strefie rekreacji w Januszowicach.
 10. Koszenie trawy: na terenie urzędu miejskiego, skateparku, strefie rekreacji w Januszowicach, przy budynku starej szkoły.
 11. Przewóz kajaków i rowerków wodnych do strefy rekreacji w Januszowicach.
 12. Naprawa kostki brukowej na Rynku w Słomnikach.
 13. Naprawa ławek przy MGCK w Słomnikach.

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin 31 grudzień 2022r.

Ostateczny termin złożenia deklaracji do CEEB - 30 czerwca 2022r.

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel