Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na epidemię koronawirusa; pokrzyżowała ona wiele planów, szczególnie w dziedzinie życia społecznego. Oto raport podsumowujący rok 2020 w gminie Słomniki.

28 mln na inwestycje

W 2020 r. na inwestycje wydano łącznie ponad 28 mln zł, w tym ze środków zewnętrznych ponad 16 mln zł pozyskane m.in. z:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze inwestycje 2020 r. zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych i z Budżetu Gminy:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach; koszt 1 792 199,91 zł, dofinansowanie  85 proc. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budowa strefy rekreacji przy stawie w Januszowicach; koszt 2 179 599,41 zł; dofinansowanie 70 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Poniatowskiego, św. Jana Pawła II, ul. Kolejowej, ul. Kolejowej do Okrzei; koszt 4991370 zł; dofinansowane 80 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody; koszt 2 600 000 zł; dofinansowane pożyczką  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Inwestycje drogowe

Remont drogi gminnej w Wesołej; koszt 116 836,24 zł.

Remont drogi gminnej w Wężerowie; koszt 63 155,67 zł.

Remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach, koszt 57 506,20 zł.

Remont drogi gminnej w Kępie i Czechach; koszt 287 209,28 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej w Polanowicach; koszt 253 539,76 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remonty dróg rolniczych w: Trątnowicach, Januszowicach, Zaborzu, Muniakowicach, Prandocinie, Wężerowie; łączny koszt inwestycji to 297 000 zł; dofinansowane z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Remont odcinka drogi powiatowej Prandocin–Prandocin Wysiołek; koszt 630 000 zł; dofinansowanie w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Remont odcinka drogi powiatowej  w Januszowicach w stronę Zagaja Smrokowskiego; koszt 173 000 zł; dofinansowanie w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Modernizacja drogi powiatowej w Januszowicach od E7 do ul. Kolejowej; koszt 4 434 591,96 zł; dofinansowanie ze środków UE.

Ponadto:

 • Montaż lustra drogowego na ul. Okrzei przy ul. Strzeleckiej.
 • Montaż tablicy świetlnej z miernikiem prędkości rzeczywistej na drodze Kocmyrzowskiej przed skrzyżowaniem w Ratajowie (dofinansowanie Gminy 50%).
 • Wykonanie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w Ratajowie (kaseton z D6).
 • Wykonanie oznakowania poziomego na nowo wyremontowanym odcinku drogi w Kacicach.
 • Wykonanie przepustu i odtworzenie rowów wraz z umocnieniem w Lipnej Woli.
 • Odtworzenie rowu w Muniakowicach.
 • Wymiana czterech wiat przystankowych przy E7 w Wężerowie i Januszowicach.
 • Wyburzenie szaletów w Rynku oraz utwardzenie terenu w kostce brukowej.

 

Parkingi

Modernizacja parkingu przy kościele w  Prandocinie; koszt 59 519,7 zł.

Przebudowa parkingu przy szkole w Kacicach; koszt 95 890,20 zł.

Budowa parkingu przy ul. św. Jana Pawła II, koszt całości wraz ze ścieżką 2 177 100 zł.

Chodniki

Chodnik przy drodze powiatowej w Januszowicach, koszt wraz z drogą  4 434 591,96 zł.

Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach; koszt 28 889,63 zł.

Chodnik przy ścieżce rowerowej przy ul. św. Jana Pawła II; koszt wraz ze ścieżką 2 177 100 zł.

Chodnik przy ścieżce rowerowej ul. Kolejowej; koszt wraz ze ścieżką 884 400 zł.

Ponadto: Wykonanie chodnika z płytek chodnikowych w Waganowicach (Topola).

Oświetlenia

Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego:

 • 2 małe lampy przy chodniku za Słomniczanką,
 • 1 lampa od E7 w kierunku GPZ,
 • 1 lampa róg ul. Proszowskiej i ul. Krasińskiego,
 • 1 lampa droga Kocmyrzowska skrzyżowanie do Goszczy,
 • 1 lampa droga do stacji PKP Niedźwiedź.

Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w Słomnikach ul. Krakowska – 2 lampy.

Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Januszowice – 1 lampa.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w  Prandocinie Wysiołku – 4 lampy.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w Prandocinie Iły – 3 lampy.

Wzmocnienie oświetlenia przejścia dla pieszych w Wężerowie (1 lampa).

Bezpieczeństwo

Wparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wymiana pokrycia dachu na części budynku wielofunkcyjnego w Muniakowicach; koszt 21 000 zł.

Przełożenie istniejącej opaski z kostki betonowej i odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź; koszt

7730 zł.

Wykonanie szamba przy OSP Muniakowice, koszt 5043 zł.

Zakup zestawu hydraulicznego  Lukas do ratownictwa drogowego  dla OSP Wężerów; koszt 24 834 zł.

Zakup pompy dla OSP Smroków; dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego; koszt 10 000 zł.

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP; koszt 113 200 zł.

Sfinansowanie badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych; koszt 4040 zł.

Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; koszt 8000 zł.

OSP Miłocice w ramach Małopolskie Tarczy Antykryzysowej otrzymały przyczepę medyczną i zestaw logistyczny  do walki z pandemią koronawirusa i do działań ratowniczych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

OSP Słomniki i OSP Miłocice otrzymały sprzęt do profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów użyteczności publicznej w ramach walki z pandemią koronawirusa, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Wsparcie finansowe dla Policji

Gmina Słomniki finansowała dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy Słomniki; koszt 15 000 zł.

Bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo na drogach: odśnieżanie ulic w ramach Akcji Zima, koszt 80 000 zł.

Remont cząstkowy dróg i ulic; koszt 63591 zł.

Montaż tablicy świetlnej z miernikiem prędkości rzeczywistej na drodze Kocmyrzowskiej przed skrzyżowaniem w Ratajowie; dofinansowanie Gminy 50% w kwocie 10 000 zł.

Inwestycje wspierające kulturę, edukację i społeczne inicjatywy

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu: biblioteki i świetlicy; koszt 535 419 zł.

Wykonanie posadzki, belek stropowych i podłogi na poddaszu w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu; etap I; koszt 76 660 zł; dofinansowanie w ramach programu Małopolskie OSP 2020.

Odnowa Kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach; koszt dofinansowanie w ramach programu Małopolskie Kapliczki; koszt 27 461 zł; dofinansowanie z programu Kapliczki Małopolski 2020.

Odnowa Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach; koszt inwestycji wyniósł 31 661,54 zł.

Odnowa Krzyża powyżej ul. Wiśniowej wraz z uporządkowaniem terenu oraz wykonanie drogi dojazdowej, koszt 57 506,20 zł.

Rozbiórka budynku  dawnej zlewni mleka w Prandocinie Iły, koszt 9840 zł.

Inwestycje i działania związane z ochroną środowiska

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach; koszt 1 792 199,91 zł, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody; koszt 2 600 000 zł; dofinansowane pożyczką  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przebudowa wodociągu fi 300 w ciągu drogi powiatowej w Januszowicach; koszt 353 060,20 zł  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Mirka i  Prandocinie Wysiołku, (etap I zrealizowany w 2019 r.) etap II; umarzalna pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 1 665 000 zł; łączny koszt 2 600 000 zł.

Modernizacja systemu uzdatniania wody na ujęciu wody W3 (Kacice-Miłocice) poprzez zamontowanie szafy sterowniczej i chloratora; koszt 36039 zł.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Wężerowie; koszt 9479,76 zł.

Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla budowy sieci wodociągowej w Miłocicach; koszt 17 220 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości i porządku; koszt 723 600 zł.

Wywóz i utylizacja 100 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych.

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

paliwa stałe

Czas trwania projektu:  2018–2020

Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało 46 gospodarstw. Łączna kwota dofinansowania to 388 150,20 zł, wkład własny mieszkańców to 239 312,56 zł. Całość inwestycji: 627 462,76 zł.

biomasa i paliwa gazowe

Czas trwania projektu:  2018–2020. Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało 45 gospodarstw. Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 619 655,30 zł, wkład mieszkańców to 155 940,21 zł. Całość inwestycji: 775 595,51 zł.

OZE

Instalacje fotowoltaiczne – zamontowano 70 instalacji, pozostała do montażu 1

Instalacje solarne – zamontowano 18 instalacji, pozostało do montażu 24

Instalacje pomp ciepła – zamontowano 6 instalacji, pozostało do montażu 2

Instalacje kotłów na biomasę – zamontowano 4 instalacje, pozostało do montażu 1

Całościowy koszt montażu instalacji OZE: 1 971 086,76 zł.

Program Czyste Powietrze

Od początku roku złożono 145 wniosków. Wnioski  oczekujące na uzupełnienia mieszkańców:  15

Wydane zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego (dofinansowanie podwyższone):  12

Wnioski złożone/składane o wydanie zaświadczenia o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego(dofinansowanie podwyższone):  11

Kontrole interwencyjne palenisk i kontrole wysypisk śmieci

Przez portal Ekointerwencja wpłynęło łącznie 57 zgłoszeń. 29 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wykonano 26 kontroli palenisk, wykryto naruszenie prawa w 7 przypadkach. 28 zgłoszeń dotyczących odpadów, wykonano 5 kontroli „dzikich wysypisk”, w 4 przypadkach skierowano sprawę na Policję.

Inwestycje sportowo-rekreacyjne

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Poniatowskiego łączy się ze ścieżką na ul. św. Jana Pawła II, gdzie powstał także parking – łączna długość 1,2 km; koszt 2 177 100 zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Kolejowej od stacji PKP do skrzyżowania ulic Żeromskiego i Wiśniowej – długość ok. 760 m; koszt 884 400 zł.

Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei i Kolejową – długość ok.  850 m. Ta trasa jest bardzo dobrze oświetlona 31 lampami ledowymi, co umożliwia jazdę na tej trasie  także wieczorami; koszt 1 929 870 zł.  Ścieżki dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Budowa strefy rekreacji przy stawie w Januszowicach; koszt 2 179 599,41 zł; dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenie bocznych boisk treningowych; koszt 203 000 zł; dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie kompleksu LKS Słomniczanka, dofinansowanie z LGD Jurajska Kraina; koszt 32 000 zł.

Ponadto:

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Szczepanowicach.

Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czechach.

Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Janikowicach.

Edukacja

W gminie Słomniki naukę rozpoczęło łącznie 1729 uczniów i przedszkolaków. W wyniku obostrzeń pandemicznych nauczanie odbywało się metodą zdalną.

Gmina przekazała do szkól łącznie 89 laptopów zakupionych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Słomniki otrzymała na potrzeby szkół 10800 maseczek, 218 kanistrów 5-litrowego płynu do dezynfekcji rąk oraz po 2 termometry bezdotykowe na placówkę.

W 2020 r. łącznie na działania w dziedzinie oświaty wydano 24 mln 673 zł w efekcie nakładów finansowych nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a w tym samym stanu ich bezpieczeństwa.

Pomoc społeczna

Program 500 plus: w 2020 r. z programu w naszej gminie skorzystało 1651 rodzin;  liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła 2675; wypłacono świadczenia na kwotę ok. 15 300 000 zł.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”: skorzystało z niego łącznie z programu skorzystało 242 dzieci i  dorosłych w formie bonów na zakup żywności. Łączna kwota na dziś to 225 000 zł, z czego dotacja to ok. 180 000 zł.

Świadczenia rodzinne: skorzystało ok. 685 rodzin, w których przyznano świadczenia 1067 osobom na łączna kwotę 2 815 000 zł.

Świadczenie Dobry Start: wypłacono 1685 świadczeń (jest to też liczba dzieci) w kwocie 300 zł, łącznie wypłacono 505 500 zł.

Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży.

Mam Cel – projekt aktywizacji społeczno-zawodowej klientów GOPS – projekt dla 35 osób, w roku 2019 – 3 osoby skutecznie się zaktywizowały poprzez podjęcie stałego zatrudnienia.

W grudniu PFRON przyznał Gminie Słomniki środki w wysokości 420 427,50 zł na realizację usług indywidualnego transportu dla osób z barierą w mobilności (m.in. niepełnosprawnych) poprzez m.in. zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób na wózkach.

Co się wydarzyło

Pandemia koronawirusa

Niemal cały 2020 r. upłynął pod kontem walki z pandemią. Zmienił się sposób funkcjonowania instytucji na terenie gminy w związku z rządowymi obostrzeniami, działalność społeczna  i kulturalna funkcjonowała w sposób mocno ograniczony.

OSP włączyły się w pomoc w walce z pandemią m.in. poprzez udostępnianie sprzętu do walki z covid-19, dezynfekcję pomieszczeń, udostępnienie namiotu medycznego szpitalowi im. J. Dietla w Krakowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach regularnie dezynfekował przestrzenie publiczne, głównie wiaty przystankowe.

Wydarzenia

Złote Gody. Dwadzieścia sześć par małżeńskich obchodziło w tym roku 50. 55. i 60.  rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Burmistrz Gminy Słomniki wręczył małżonkom obchodzącym złote gody Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości odbyło się w reżimie sanitarnym.

Marsz I Kompanii Kadrowej zawitał po raz 55 do Słomnik, także w reżimie sanitarnym.

European Mobility Week akcja, podczas której każdy kto przyjechał do Urzędu rowerem otrzymał roślinę.

Akcja #MojeWakacje w kolorzeGREEN dla czytelników „Głosu Słomnik”, którzy otrzymywali upominki w zamian za nadsyłanie zdjęć z wakacji.

 1. edycja akcji „Udekorujmy razem choinkę na Rynku w Słomnikach”, w której wzięło udział ok. 400 dzieci.

Kultura w 2020 rok

Od marca do początku czerwca w całej Polsce instytucje kultury działały w formule online

W styczniu odbyły się spektakl „Starość jest piękna” zorganizowanych z myślą o uczniach szkół z terenu naszej gminy oraz koncert „Wesele, hej wesele” z udziałem grupy wokalnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach.

Lipiec to czas projektu Wakacyjnej Coolturki, czyli warsztatów artystycznych skierowanych do młodszych i starszych dzieci.

Tegoroczne sierpniowe dożynki odbyły się w formie online w „Dożynkowym śpiewaniu” wzięło udział 12 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Słomniki i łącznie 166 osób.

W sierpniu przy MGCK w Słomnikach odbył się pokaz filmu „La La Land” w ramach Kina Plenerowego.

Od 1 września MGCK w Słomnikach wznowiło warsztaty artystyczne: zajęcia taneczne, plastyczne i muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych wzbogacone o zajęcia Logorytmiki dla rodziców z małymi dziećmi, ogólnorozwojowe Fikanki – Przytulanki i zajęcia Zumby dla trzech różnych grup wiekowych.

We wrześniu odbył się spektakl plenerowy dla dzieci z muzyką na żywo w wykonaniu Teatru Chrząszcz w Trzcinie pt.  „C jak Cyrk”.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada, Centrum Kultury znów przeniosło swoją działalność w przestrzeń internetu.  Od listopada MGCK część zajęć i warsztatów realizuje w formule zdalnej.

W listopadzie i grudniu Centrum zrealizowało również kilka wydarzeń online – nawiązujące do daty 11.11: biało – czerwoną akcję skierowaną do mieszkańców Słomnik, warsztaty rękodzieła i premierę klipu „Polska” zespołu Nacja działającego przy MGCK, pod koniec listopada i w grudniu: zabawę andrzejkową online dla dzieci w wieku 5+, akcję świątecznego śpiewania kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, występy dzieci uczęszczających na zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach czy „Mikołajkowe wyzwanie” dla dzieci i rodziców. Rok kulturalnych wydarzeń zakończyliśmy 27 grudnia transmisją koncertu kolęd z udziałem wokalistów i muzyków - uczestników warsztatów i przyjaciół Centrum Kultury.

Wszystkie wydarzenia online zrealizowane przez MGCK w roku 2020 dostępne są na kanale YouTube Centrum Kultury.

Rankingi

Gmina Słomniki awansowała o 86 miejsc w „Rankingu inwestycyjnym samorządów 2017–2019" prestiżowego ogólnopolskiego magazynu "Wspólnota"; zajmuje obecnie 166 miejsce na prawie 600 klasyfikowanych. W powiecie krakowskim Gmina Słomniki zajmuje 2. miejsce, w całym województwie małopolskim – pozycję 8.

Gmina Słomniki pnie się do góry w ogólnopolskich rankingach. W zestawieniu dotyczącym wykorzystywania funduszy unijnych zajęliśmy bardzo wysokie 155 miejsce spośród ponad 600, zaś w rankingu samorządów  przyjaznych  edukacji – 174 miejsce spośród prawie 2500!

Sport

W styczniu LKS Słomniczanka Słomniki  zdobyła pierwsze w historii Mistrzem Małopolski w Futsalu do lat 12.

W marcu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Miłocic zajęła pierwsze miejsce I Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

We wrześniu AZS UEK Słomniczanka Słomniki zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu kobiet.

W październiku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Miłocic wzięła udział w Mistrzostwach Polski Geotyda 2020u, zyskując tytuł Mistrza Polski.

W grudniu w Ekstraligowych derbach Małopolski, które odbyły się w Słomnikach, Słomniczanka Słomniki pokonała AZS UJ Kraków; dla gospodyń było to historycznym triumfem nad krakowskim hegemonem.