trójkąt z wykrzyknikiem

Od 17 listopada można zastrzec swój numer PESEL. To ważna usługa, która może uchronić nas np. przed zaciągnięciem kredytu, podpisaniem umowy notarialnej i innych oszustw z wykorzystaniem naszych danych.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

  1. Elektronicznie poprzez stronę gov.pl
  2. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
  • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia - wniosek w załączniku,
  • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców posiadających numer PESEL.
  • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości - pełnomocnictwo w załączniku;
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
  1. Możliwość zastrzeżenia ma pojawić się także w aplikacji mObywatel oraz w bankach.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Więcej informacji w UM w Słomnikach, Ewidencja ludności, pokój nr 30, tel. 123881102, wew.130.