1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin Iły – kompleks 6 działek

Obręb: Prandocin Iły              Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia i nr księgi wieczystej:

Działka nr 350/6 o pow. 0.1067 ha położona w obr. Prandocin Iły, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00033915/4 oraz działki nr: 350/7 o pow. 0.1067 ha, 350/8 o pow. 0.1067 ha, 350/9 o powierzchni 0.1066 ha,  350/10 o pow. 0.1067 ha,  350/11 o pow. 0.1067 ha poł. w obr. Prandocin Iły, jedn. ewid. Słomniki, objęte księgą wieczystą: KR1S/00024141/1.                       

Cena wywoławcza kompleksu działek: 401 535,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Opis nieruchomości

Działki nr: 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 są niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone, lecz w pasie drogowym przebiega sieć elektryczna. Teren nieruchomości użytkowany jest w całości rolniczo. Działki mają kształt prostokątny i rozciągają się na terenie płaskim w kierunku północ-południe. Działki nie posiadają prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dojazd  do działek możliwy jest od strony południowej, pośrednio z drogi gminnej asfaltowej (działka o nr ewid. 208/32) poprzez działkę o nr ewid. 208/19 stanowiącą własność osoby prywatnej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 350/6 znajduje się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajduje się w terenach tras komunikacyjnych (drogi wewnętrzne) oznaczonych symbolem KDW oraz terenach tras komunikacyjnych  (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ. Działki nr 350/7, 350/8, 350/9, 350/10 i 350/11 znajdują się prawie w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem – I10.MN1, natomiast w pozostałej (znikomej) części znajdują się w terenach tras komunikacyjnych (drogi zbiorcze) oznaczonych symbolem KDZ.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00 w dniu 03.11.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wpłacić do dnia 31.10.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie do 31.10.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr: 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 31.10.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9. Tel. 012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 27.09.2022 r.