W dniu 10 marca 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.
Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu gminnego placu targowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Otulina Podkrakowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 18. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 19. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.