Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 20 lutego 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków Państwowej Straży pożarnej w Krakowie.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słomniki.
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.