Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.1899 z późn. zm).

Burmistrz Gminy Słomniki

 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 Miejscowość:                 Januszowice

 Nr księgi wieczystej  :    KR1S/00002482/3

Forma wyłonienia dzierżawcy - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 346/5 o pow. około 65 m2 położonej na terenie Strefy rekreacji w miejscowości Januszowice nr 92C z przeznaczeniem na 2 stanowiska pod małą gastronomię mobilną, trwale nie związaną z gruntem.

 Okres dzierżawy: od 1 maja 2023r. do 30 września 2023r.

 Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest wyznaczony obok budynku plac pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck” z możliwością przyłącza energetycznego oraz wod-kan w studzience. Teren przeznaczony do dzierżawy ma wymiary około 7,3 m x 8,9 m i nawierzchnię z kostki prefabrykowanej.

 Przeznaczenie wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 346/5 w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona jest jako teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem C1.ZP z możliwością lokalizacji urządzeń turystyki i edukacji oraz sezonowych obiektów handlowych i gastronomicznych.

 Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 615 zł (słownie: sześćset piętnaście zł) brutto za każde stanowisko.

 Termin wnoszenia czynszu: do 10. dnia każdego miesiąca. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania wszelkich podatków i innych świadczeń o charakterze publiczno-prawnym związanych z dzierżawioną częścią nieruchomości.

 

Słomniki 07.03.2023r.