herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej.

1.     Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
 • co najmniej dwuletni staż pracy, w tym przynajmniej rok przy czynnościach finansowo-księgowych lub podatkowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych.

2.     Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT,
 • znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów o ubezpieczeniu społecznym,
 • umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów,
 • umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz obsługa programu księgowego Vulcan, Płatnik.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych z tytułu pobranych dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej w programie VULCAN,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych dla potrzeb Burmistrza Gminy, Rady Gminy oraz organów nadzoru w zakresie dochodów budżetowych,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych jednostki,
 • dokonywanie weryfikacji i przeksięgowań miesięcznych oraz w zakresie zamknięcia kont księgowych jednostki na koniec roku budżetowego,
 • księgowanie rozliczenia w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie na podstawie ewidencji rejestrów sprzedaży, zakupu oraz JPK dla jednostki,
 • sporządzanie list płac z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie ryczałtów samochodowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS w Płatniku (deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe), oraz naliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji  PIT,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7,
 • współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego,
 • archiwizacja dowodów księgowych oraz sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych jednostkowych.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- dokumenty poświadczające staż pracy,

- dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe określone w punkcie 1 akapit 2,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Warunki pracy:

budynek piętrowy – brak windy

brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

czas pracy: 1 etat

wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.600,00 zł – 4.000,00 zł brutto

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, parter – dziennik podawczy lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej”, w terminie do dnia 4 maja 2023 r. (do godz. 15.00). Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią warunki formalne będą poinformowani telefonicznie. W związku z tym konieczne jest podanie w dokumentach aplikacyjnym numeru telefonu kontaktowego do kandydata.

Informujemy, że nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o ilości kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 https://bip.malopolska.pl/umslomniki,a,1455301,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-na-pracownika.html

Źródło BIP