herb gminy słomniki archanioł Michał

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023, poz. 40 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm).

Burmistrz Gminy Słomniki

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Miejscowość: Januszowice

Nr księgi wieczystej: KR1S/00002482/3

Forma wyłonienia dzierżawcy - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 346/5 o pow. około 70 m2 położonej na terenie Strefy rekreacji w miejscowości Januszowice nr 92C z przeznaczeniem na  stanowisko pod urządzenia zabawowe dla dzieci, trwale nie związane z gruntem.

Okres dzierżawy: od 15 czerwca 2023r. do 30 września 2023r.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest wyznaczony plac pod ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci bez możliwości przyłącza energetycznego oraz wod-kan.

Przeznaczenie wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 346/5 w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona jest jako teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem C1.ZP z możliwością sezonowych lokalizacji urządzeń turystyki i edukacji.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt  zł) netto + podatek VAT .

Termin wnoszenia czynszu: do 10. dnia każdego miesiąca. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania wszelkich podatków i innych świadczeń o charakterze publiczno-prawnym związanych z dzierżawioną częścią nieruchomości.

 

Słomniki 17.04.2023r.