A A A
Fragment MPZP

Rada Miejska w Słomnikach przyjęła uchwalę w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach.

Rada Miejska w Słomnikach na XXXIV sesji przyjęła uchwalę w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych w mieście Słomniki  przy ul. Poniatowskiego. Ta uchwała otwiera drogę do składania w Sądzie Rejonowym w Miechowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach, wniosków o ujawienie w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów informacji o przystąpieniu do procesu scalenia.

Przyjęta uchwala jest owocem spotkań Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla i radnych wraz z właścicielami gruntów wnioskujących o rozpoczęcie procesu scalenia, podczas których mieszkańcy mogli się zapoznać z postępowaniem scaleniowym oraz warunkami tego postępowania. Właściciele działek nr 728/1 cz., nr 1429/1 cz., nr 729 cz., nr 731/1, nr 730/1, nr 730/2 cz., nr 733/1, nr 734 cz., nr 736/1, nr 735 cz., nr 737/1, nr 738 cz., nr 739 cz., nr 742 cz., nr 743 cz., nr 746/1 cz., nr 747/1 cz., nr 750/7 cz., nr 750/8 cz., nr 751/1 cz., nr 752/1 cz., nr 753/1 cz., nr 754/1 cz., nr 755/1 cz., nr 756/2, nr 756/3cz.,nr 757/1cz., nr 758/3, nr 758/2 cz., nr 759 cz., nr 643 cz., nr 644 cz., nr 645/1 cz., nr 646/1 cz., nr 647/1, nr 760 cz., nr 648/1 cz., nr 649/4 cz., nr 650/1 cz., nr 652/2, nr 652/3 cz., nr 653/4, nr 653/5, nr 653/6 cz., nr 655/3, nr 655/2 cz., nr 656/1 cz., nr 657/1 cz., nr 658/3, nr 658/2 cz., nr 659/13 cz., nr 660 cz., nr 761/1 cz., nr 761/8 cz., nr 762 cz. Złożyli wnioski o wszczęcie procedury scaleniowej. Wnioski obejmują ok. 70,21% ogólnej powierzchni kompleksu, na którym ma być prowadzona procedura scaleniowa. Powierzchnia wniosków uzasadnia podjęcie uchwały zgodnie z art. 102 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Następnym krokiem będzie powołanie rady uczestników scalania, która składa się z przedstawicieli wybranych spośród właścicieli działek. Rada będzie współdziałała z Radą Miejska i z właścicielami gruntów. Następnie Gmina Słomniki  ogłosi przetarg na wykonanie prac scaleniowych i podziału przez geodetę. Za prace scaleniowe i podziału nieruchomości koszty ponoszą uczestnicy postępowania scaleniowego proporcjonalnie do powierzchni gruntu biorącego udział w scaleniu. Powierzchnię każdej nieruchomości objętej scaleniem i podziałem pomniejsza się o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi, według MPZP – 1,6710 ha. Powierzchnia ulegnie powiększeniu o dodatkowe drogi dojazdowe, wewnętrzne. Za grunt zajęty pod drogi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielami gruntów a Gminą Słomniki. Jest ono wypłacane po zakończeniu procesu scalania.

Proces scalania kończy uchwała zawierająca rejestr nieruchomości z wykazem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale.

Więcej informacji o uchwale nr XXXIV/387/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do scalenia nieruchomości położonych w mieście Słomniki– tutaj.