A A A
Wymagane dokumenty Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia (dotyczy panien i kawalerów):
 1. aktualne dowody osobiste lub paszporty (w przypadku paszportów należy przedstawić aktualne poświadczenia zameldowania na pobyt stały albo poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego, jeżeli takie nastąpiło) - do wglądu;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Słomnikami;

Dodatkowo (dotyczy osób rozwiedzionych, wdów/ wdowców):

 1. skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Poznaniem;
 2. skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Poznaniem;
Dotyczy cudzoziemców:
 1. dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 2. odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;
 3. inne odpisy aktów stanu cywilnego wraz z tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula, jeżeli stan cywilny jest inny niż kawaler i panna;
 4. zaświadczenie zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.
W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy

na bieżąco w dniu złożenia podania

Uwagi: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, w terminie maksymalnie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wystawienia.

Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Urząd Stanu Cywilnego
Agnieszka Włodarczyk
Nr pokoju: 33
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 133
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
Uwagi Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
Oznaczenie karty SG.0143.26.2014

Aktualizacja 29 maja 2014