A A A
Rodzina 500+

Start Programu „Rodzina 500 plus” przewiduje się na kwiecień 2016 r.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Obecnie rozpoczynają się szkolenia dla pracowników GOPS, przygotowujące do obsługi tego programu. O kolejnych etapach wdrażania programu będziemy Państwa informować.

 

Komu przysługuje świadczenie 

 • Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci (z wyjątkiem osób, które pobierają zasiłek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach),
 • w przypadku zameldowania jednego z rodziców na terenie innej gminy zaświadczenie o nieubieganiu się w innej gminie o świadczenie wychowawcze,
 • dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego.

 W przypadku, gdy świadczenie ma być wypłacane również na pierwsze dziecko:

 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich osób pełnoletnich, będących członkami rodziny za 2014 r. (na zasadach ogólnych)
 • W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w 2014 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.
 • Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych z 2014 roku (w przypadku nieposiadania gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa).
 • W przypadku utraty dochodu, dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokości utraconego dochodu (np. zaświadczenie z urzędu pracy, świadectwo pracy, decyzja o rozpoczęciu oraz zamknięciu lub zawieszeniu pozarolniczej działalności).
 • Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny w przypadku doliczenia uzyskanego dochodu.

Najczęstsze pytania dotyczące programu 500+ kliknij – tutaj