Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w roku 2023.

Zadania inwestycyjne i remontowe w 2023 r.: około 20 mln zł

 1. Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach
 2. Rewitalizacja terenu wraz z przebudową budynku ZGKiM w Słomnikach
 3. Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych:

- Budowa placu zabaw w Słomnikach ulica 3 Maja

- Budowa placu zabaw w Słomnikach ulica Niecała

- Przebudowa placu zabaw w Słomnikach ulica Krasińskiego

- Budowa siłowni plenerowej w Waganowicach

- Budowa siłowni plenerowej w Prandocinie

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw przy ulicy Wolności w Słomnikach

 1. Ocieplenie stropu budynku MGCK przy ul. Wolności 4 w Słomnikach
 2. Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego w Słomnikach
 3. Remont polegający na malowaniu ścian w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach
 4. Remont mieszkania komunalnego w Niedźwiedziu
 5. Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”
 6. Wykonanie remontu elewacji świetlicy w Januszowicach
 7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 8 garażach przy ul. Kolejowej
 8. Remont zaplecza sanitarnego w LKS Niedźwiedź
 9. Remont szatni w LKS Trątnowice
 10. Zakup kosiarki spalinowej dla LKS Polanowice
 11. Montaż hydrantów wewnętrznych  w budynku MGCK w Słomnikach.
 12. Mycie elewacji budynków szkoły w Słomnikach i Waganowicach
 13. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w obiekcie komunalnym w Prandocinie
 14. Remont sali w OSP Prandocin
 15. Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Miłocice
 16. Wykonanie konstrukcji schodów z wypełnieniem kratami pomostowymi z balustradami w OSP Miłocice
 17. Malowanie sali oraz montaż drzwi w remizie OSP w Janikowicach
 18. Dostawa oraz montaż mebli kuchennych wraz z zabudową AGD do świetlicy wiejskiej w Kacicach, montaż grzejników /OSP Kacice/
 19. Częściowa rozbiórka i przebudowa w budynku gospodarczym w Zaborzu, przyłącz energetyczny
 20. Malowanie sali dla KGW Niedźwiedź i sali głównej w remizie OSP Niedźwiedź.
 21. Malowanie łazienek oraz wymiana armatury w remizie OSP Trątnowice.
 22. Malowanie ścian w OSP Słomniki

Inwestycje w trakcie realizacji: - Modernizacja ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.

Dokumentacja projektowa zrealizowana i w realizacji:

-  budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach

- modernizacja budynku stacji PKP w Słomnikach przy ulicy Kolejowej

- budowa świetlicy na  Wesołej

- zagospodarowanie pomieszczeń w remizie OSP Prandocin na bibliotekę

- koncepcja zbiornika retencyjnego w Lipnej Woli i w Wężerowie

- modernizacja budynku stacji PKP Słomniki Miasto

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska:

Zadania wodociągowe:

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów
 3. Przebudowa części sieci wodociągowej w miejscowości Czechy – etap II,
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Polanowicach
 5. Wymiana fragmentu sieci wodociągowej w Rynku w Słomnikach
 6. Wpięcie nowego ujęcia wody w Wężerowie do sieci wodociągowej

Zadania kanalizacyjne:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki przy ul. Św. Floriana

W trakcie realizacji:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach przy ul. Krakowskiej.

           - etap I, od ul. Zagłoby do wiaduktu kolejowego włącznie

           - etap II, od wiaduktu kolejowego włącznie do ul Hubala

 Drogi gminne

Przebudowa dróg rolniczych /FOGR/:

          - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól  w miejscowości Smroków

          - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól  w miejscowości Niedźwiedź

Remont dróg gminnych o nawierzchni kamiennej:

       - Remont drogi wewnętrznej w Ratajów koło „czworaków”

       - Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1

       - Remont drogi wewnętrznej w Trątnowice do posesji nr 8

       - Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)

       - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 218 w m. Kępa

       - Remont drogi wewnętrznej nr 302/1 w m. Polanowice

Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych:

 1. Budowa drogi gminnej ul. Józefa Piłsudzkiego w Słomnikach
 2. Budowa drogi za halą sportową ul. Św. Michała Archanioła w Słomnikach
 3. Remont drogi gminnej nr 601798K w miejscowości Ratajów
 4. Remont drogi gminnej nr 601775K w miejscowości Czechy
 5. Remont drogi gminnej nr 601805K w m. Wężerów
 6. Remont drogi gminnej nr 601806K w m. Wężerów
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 720 w m. Wężerów
 8. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 251 w m. Janikowice
 9. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241 w m. Janikowice
 10. Przebudowa drogi wewnętrznej, przebudowa skrzyżowania i budowa przejścia dla pieszych drogi gminnej nr 601824K (ul. Św. Jana Pawła II) w miejscowości Słomniki
 11. Remont drogi gminnej nr 553 w m. Miłocice (k. domków nauczycielskich)
 12. Przebudowa drogi nr 393 w m. Prandocin (k. cmentarza)

W trakcie realizacji:

 1. Remont ul. Słonecznej w Słomnikach wraz z budową zatok postojowych

Prace drobne na drogach gminnych:

 1. Wykonano remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki
 2. Dostarczono 4 samochody po 25t kamienia na drogę w Wężerowie wzdłuż torów kolejowych
 3. Zebrano pobocza przy drodze gminnej Szczepanowice–Kolonia
 4. Zebrano pobocza na drodze gminnej Niedźwiedź Kolonia
 5. Poprawiono nawierzchnię drogi wzdłuż torów kolejowych do mostu w miejscowości Miłocice poprzez dowiezienie i wyrównanie materiału kamiennego
 6. Odtworzono rów przydrożny na długości ok. 80m w miejscowości Janikowice
 7. Naprawiono zapadniętą nawierzchnię z kostki brukowej na chodnikach przy ul. Moniuszki i Brykalskiego w Słomnikach
 8. Zostało wykonane odwodnienie liniowe przy parkingu na ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 9. Odtworzono rów na długości 390m przy drodze gminnej nr 601783K w m. Lipna Wola
 10. Wykonano 3 stanowiska z ławkami przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach
 11. Umocniono skarpy rowu w miejscowości Polanowice
 12. Wykonano odwodnienie przy drodze na działce nr 53/3 w Szczepanowicach
 13. Odtworzono rów w m. Lipna Wola (przed sołtysem) i w m. Niedźwiedź (Gliniki)
 14. Wykonano chodnik na placu targowym oraz wykonano przedłużenie chodnika przy starym przedszkolu w kierunku placu zabaw
 15. Wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Niecałej w Słomnikach
 16. Utwardzono drogę rolniczą nr 375 w miejscowości Czechy przy rzece Szreniawa
 17. Dokonano obcinki gałęzi drzew i wycinka krzewów przy drodze rolniczej nr 290 w m. Trątnowice
 18. Odtworzono rów przydrożny w centrum Trątnowic przy drodze gminnej.
 19. Wykonano wycinkę krzewów, obcinkę gałęzi i wycinkę drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Słomniki
 20. W miejscowości Niedźwiedź oznakowano nowo powstałe ulice tabliczkami z nazwą ulicy i miejscowości
 21. W Słomnikach wymieniono nieczytelne tabliczki na nowe.
 22. Zamontowano 3 wiaty przystankowe w m. Brończyce i Waganowice
 23. Dokonano wstawienia 7 szt. szyb w wiatach przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 772 w kierunku Miechowa w m. Januszowice, Prandocin, Wężerów i Orłów
 24. Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2023/2024

Komunikacja publiczna

 1. BUS – kontynuacja linii:

 Słomniki – Niedźwiedź 

 Słomniki  - Smroków    

 Słomniki – Janikowice   

 1. Dodatkowy kurs linii 222

Dołożenie dodatkowego kursu na linii 222 od dnia 1 września br.

Oświetlenie drogowe

 1. Montaż słupów stalowych wraz z lampami solarnymi /26/ w miejscowościach:

-  Januszowice- 3 lampy

-  Polanowice- 3 lampy

- Smroków – 2 lampy

- Trątnowice – 2 lampy

- Zaborze – 7 lamp

- Kacice – 4 lampy

- Lipna Wola – 5 lamp

 1. Budowa oświetlenia ulicznego :

– budowa oświetlenia w miejscowości Wesoła wzdłuż drogi E7

       3. Wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz lamp oświetlenia ulicznego parkingu na Rynku w Słomnikach

 1. Opracowanie projektu budowlanego i technicznego budowy nowego odcinka oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej - ul. Józefa Piłsudzkiego
 2. Opracowanie projektu budowlanego i technicznego nowego odcinka oświetlenia Zaborze - Polanowice

Inicjatywy Samorządowe – drogi powiatowe:

- Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach /w trakcie realizacji/

- Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola

- Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z DK7 do składu Niedźwiedź /w trakcie realizacji/

- Przebudowa drogi powiatowej od składu Niedźwiedź do drogi Kocmyrzowskiej

- Przygotowanie dokumentacji na utwardzone pobocze w Wężerowie

- Wykonanie dokumentacji na chodnik w Polanowicach w stronę Marszowic

Złożono wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego do wykonania zadań w roku 2024 w ramach Inicjatyw Samorządowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Januszowice

- Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w  Wężerowie

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w Polanowicach

- Wykonanie dokumentacji na utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2142K w Smrokowie

Inicjatywy Samorządowe – drogi wojewódzkie:

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Brończyce i Waganowice.

- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Proszowskiej w Słomnikach

Gospodarka nieruchomościami – akty notarialne

 1. Zamiana lokalu mieszkalnego nr 17 o pow. 33,14 m2 przy ul. Kolejowej 3 w Słomnikach stanowiącego własność Gminy Słomniki na działkę ewidencyjną nr 1027 o pow. 0,0320 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położoną przy Rynku w Słomnikach
 2. Sprzedaż działki nr 160 o pow. 0,0640 ha w Kacicach w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (tryb bezprzetargowy)
 3. Zakup działki nr 5/4 o pow. 0,0544 ha położonej w Szczepanowicach przez Gminę Słomniki za kwotę z przeznaczeniem pod drogę gminną publiczną
 4. Sprzedaż działki nr 395 o pow. 0,3653 ha położonej w Prandocinie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 5. Sprzedaż pałacu w Niedźwiedziu wraz z działką nr 91/8 o pow. 2,0621ha z uwzględnieniem 30% bonifikaty ze względu na zabytek/ 3 920 257,60 zł/

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
  - teren w miejscowości Prandocin Iły

          - tereny w mieście Słomniki,

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki /teren przy ul. Proszowskiej/
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki w miejscowości Prandocin Iły

W trakcie realizacji:

 1. Zmiana nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki (w zakresie obszarów położonych w miejscowości Prandocin-Iły i Zagaje Smrokowskie),
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Prandocin-Iły,
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Zagaje Smrokowskie,

Złożone wnioski i pozyskane środki na rok 2024:

 1. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

Udzielenie dotacji na roboty przy sakralnych obiektach zabytkowych na terenie Gminy Słomniki.

Wartość zadania: 1.030.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.009.400,00 zł

 1. Program „Maluch+” – gminie Słomniki zostały przyznane środki w wysokości 2.035.025 na utworzenie 50 miejsc w żłobku zł oraz w wysokości 504.800 zł na funkcjonowanie żłobka.
 2. Program „dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację tarasu, schodów wejściowych i podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku urzędu miejskiego w kwocie ponad 206 000 zł / 80 procent wartości inwestycji/.
 3. Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: – uzyskanie dofinansowania w wysokości 495 000 zł na remont konserwatorski budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej
 4. Program Polski Ład edycja VIII

– uzyskanie  dofinansowania na budowę ŚDS w Miłocicach /6,8mln zł/

- uzyskanie dofinansowania na budowę drogi gminnej na obszarze po scaleniu w Słomnikach – I etap /2 mln zł/

 1. Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601765K na odcinku  1,140 km w miejscowości Prandocin Wysiołek

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601778K na odcinku 2,926 km w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki w łącznej wysokości 2.116.644,20 zł (60% kosztów inwestycji)

 1. Cyberbezpieczny Samorząd

          - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze

         szkoleniami dla pracowników, wdrożeniem systemów teleinformatycznych oraz

         aktualizacją polityki bezpieczeństwa - 850 000 zł

6.     Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego  na  zadanie  pn. „Budowa środowiskowego budynku samopomocy w Miłocicach” na kwotę 1.200.000,00 zł. Szacowana wartość zadania 8.000.000,00 zł.

Bezpieczeństwo - Ochotnicze Straże Pożarne

 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waganowicach
 2. Gminne halowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w Waganowicach – eliminacje do zawodów powiatowych
 3. Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Wężerowie /seniorzy i MDP/
 4. Uroczystość 140 lecia OSP Słomniki
 5. Uroczystość 90 lecia OSP Miłocice
 6. Uroczystość 95 lecia OSP Smroków
 7. Uroczyste wprowadzenie nowego samochodu pożarniczego w OSP Waganowice
 8. Ilość wyjazdów do akcji – ponad 250

Nowe inicjatywy

 1. Członkostwo w Klastrze Energii Korony Północnego Krakowa
 2. Członkostwo w LGD Korona Północnego Krakowa
 3. Członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem”
 4. Gminny Dzień Seniora
 5. Rok Patrona Gminy - Św. Michała Archanioła zakończony Festiwalem Anielskim

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Podsumowanie Programu Czyste Powietrze od początku istnienia programu:

Złożonych wniosków o dotację: 824

Rozliczono 462 wniosków

WFOŚiGW podpisał 652 umowy

Łączna kwota dotacji wypłacona mieszkańcom: 5 769 594,22zł

 Podsumowanie 2023:

 • złożone wnioski do Czystego Powietrza  - 143
 • rozliczone wnioski Czyste Powietrze  - 136
 • spotkania z mieszkańcami - 8
 • wykonane kontrole palenisk - 205

Sprawy bieżące:

 1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono z budżetu Gminy Słomniki 150 000 zł oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetem 600 000 zł;
 2. W ramach projektu PRFON „Dostępny samorząd – granty” otrzymaliśmy dofinansowanie na komplet tablic informacyjnych do urzędu miejskiego, które będą także opatrzone alfabetem Braille’a. Wartość zamówienia 13 000 zł, 100% dofinansowania.
 3. Wywieziono i zutylizowano 265 ton eternitu.
 4. Dzikie wysypiska – usunięto 35 dzikich wysypisk śmieci
 5. Drugi sezon na kąpielisku w Januszowicach
 6. Przeprowadzono akcję sprzątania Gminy Słomniki
 7. Przeprowadzono pierwszą zbiórkę odpadów folii z działalności rolniczej: - przekazano 9,4 ton do utylizacji;
 8. W ramach utrzymania czystości i porządku w szczególności na terenach rekreacyjno-spacerowych zakupiono 10 koszy na psie nieczystości;
 9. Prace remontowo – budowlane na obiektach komunalnych i prace porządkowe na terenach gminnych /brygada remontowa/

 Praca Rady i Urzędu Miejskiego w Słomnikach w 2023 r.

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej - wszystkich 46, w tym:  11 posiedzeń  wspólnych, 10 sesji Rady
 • Ilość podjętych uchwał – 118
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza - 133
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego - 1105
 • Liczba urodzeń – 87
 • Liczba zgonów – 178
 • Ilość sporządzonych aktów małżeństwa - 45
 • Liczba wydanych dowodów osobistych - 1026
 • Liczba zameldowań na pobyt stały - 239
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP – 459
 • Wstępne projekty podziałowe – 60
 • Rozgraniczenia - 6
 • Ilość decyzji podziałowych: 74
 • Ilość wydanych decyzji podatkowych - 6710
 • Ilość wydanych decyzji podatkowych w ciągu roku - 720
 • Ilość przyjętych deklaracji podatkowych - 292
 • Ilość wystawionych upomnień - 1380
 • Ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 115
 • Ilość przyjętych informacji dot. budynków i gruntów - 360
 • Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy - 840
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych - 90
 • Ilość postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego - 42
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej - 14000
 • Korespondencja wychodząca – 11000
 • Liczba informacji publicznych – 65
 • Zwrot podatku akcyzowego -861 decyzji

 Bardzo dziękuję za dobrą współpracę, a na Nowy 2024 Rok życzę wszystkim radnym oraz mieszkańcom gminy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel