radni i burmistrz z kwiatami

Rada Miejska w Słomnikach 22 czerwca br. podczas XLIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2022 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej Gminy – Raport TUTAJ. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat; następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Jednak najważniejszym wydarzeniem obrad było – także jednogłośne – udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania Budżetu za rok 2022. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2022 – tu także uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania Budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, z którą to opinią Radni zostali szczegółowo zapoznani.

Budżet 2022 z dużymi wydatkami na inwestycje, z nadwyżką budżetową i operacyjną

Planowane w 2022 roku dochody budżetu w kwocie 101 509 825,91 zł zostały zrealizowane w 97,52% w wysokości  98 990 578,92 zł.

Planowane w 2022 r. wydatki budżetu w kwocie 103 712 0009,91 zł zostały wykonane w 92,54 %, w kwocie 95 979 699,25 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 75 359 697,64 zł, a wydatki majątkowe 20 620 0001,61 zł.

Stan finansów gminnych zamknął się ponad trzymilionową nadwyżką budżetową, co świadczy o ich dobrej kondycji i stabilności.

Planowany deficyt na dzień 1.01.2022 roku w kwocie 3 368 403 zł w wyniku zmian budżetu wynosi po stronie planu na dzień 31.12.2022 roku 2 202 184 zł, natomiast po stronie wykonania budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 3 010 879,67 zł.

W 2022 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 9 604 053 zł. Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuacje finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

 Jej stabilny wzrost daje możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

 Nadwyżka operacyjna w 2021 roku wyniosła 7 644 325 zł, w 2020 roku – 6 355 857 zł.

Informacja Burmistrza pomiędzy sesjami