herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

Rada Miejska w Słomnikach 24 czerwca br. podczas XXIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2020. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej Gminy – Raport TUTAJ. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat; następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Jednak najważniejszym wydarzeniem obrad było – także jednogłośne – udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania Budżetu za rok 2020. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2020 – tu także uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania Budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, z którą to opinią Radni zostali szczegółowo zapoznani.

Wśród uchwał jak wyżej wspomniano zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2020; uchwalono absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki; przyjęto uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.; przyjęto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki. Wszystkie uchwały – TUTAJ.

Informacja Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.05.2021 – 24.06.2021 TUTAJ.