W dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 17.30 w sali obrad urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XL (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
  5. Zakończenie obrad.